81500, вул. Джерельна, 16, м. Городок Львівської області. Тел. 03-231-30462, e-mail: gorodokrvo@gmail.com

Закони

Закон України “Про вищу освіту”

ЗАКОН УКРАЇНИ Про вищу освіту Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Основні терміни та їх визначення У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: вища освіта - рівень… Читати далі

ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ “Про мови в Українській РСР”

("Відомості Верховної Ради" (ВВР) 1989p., № 45, ст.631) (Вводиться в дію Постановою ВР № 8313-11 від 28.10.89р., ВВР 1989р., № 45, ст. 632) (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 75/95-ВР від 28.02.95p., ВВР 1995p., № 13, ст.85) Українська РСР визнає життєдайність та суспільну цінність усіх національних мов і беззастережно гарантує своїм громадянам національно-культурні та мовні права, виходячи з того, що тільки вільний розвиток і рівноправність національних мов, висока мовна культура є основою духовного взаєморозуміння, культурного взаємозбагачення та зміцнення дружби народів. Українська мова є одним з вирішальних чинників національної самобутності українського народу. Українська РСР забезпечує українській мові статус державної з метою сприяння всебічному розвиткові духовних творчих сил українського народу, гарантування його суверенної національно-державної майбутності. Виховувати у громадян, незалежно від їхньої національної належності, розуміння соціального призначення української мови як державної в Українській РСР, а російської мови як мови міжнаціонального спілкування народів Союзу РСР - обов'язок державних, партійних, громадських органів та засобів масової інформації республіки. Вибір мови міжособового спілкування громадян Української РСР є невід'ємним правом самих громадян. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Завдання законодавства про мови в Українській РСР Законодавство Української РСР про мови має своїм завданням регулювання суспільних відносин у сфері всебічного розвитку і вживання української та інших мов, якими користується населення республіки, в державному, економічному, політичному і громадському житті, охорону конституційних прав громадян у цій сфері, виховання шанобливого ставлення до національної гідності людини, її культури і мови, дальшого зміцнення дружби і співробітництва народів Союзу РСР. Читати далі

З А К О Н У К Р А Ї Н И “Про відпустки”

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 2, ст. 4 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 505/96-вр від 15.11.96, ВВР, 1997, N 2, ст. 5 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2073-III ( 2073-14 ) від 02.11.2000, ВВР, 2000, N 51-52, ст.449 ) ( У тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках замінено словами "навчальні заклади" у відповідному відмінку згідно із Законом N 2073-III ( 2073-14 ) від 02.11.2000 ) Цей Закон встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи. Р о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Законодавство про відпустки Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою, регулюються Конституцією України ( 254к/96-вр ), цим Законом, Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), іншими законами та нормативно-правовими актами України. Читати далі
Сторінка 1 з 212

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Освітній портал Яндекс.Метрика