81500, вул. Джерельна, 16, м. Городок Львівської області. Тел. 03-231-30462, e-mail: gorodokrvo@gmail.com

ПРОГРАМА запобігання і протидії корупції у Городоцькому районі на 2014 – 2015 роки

Програма  запобігання і  протидії корупції у Городоцькому районі на 2014 – 2015 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про громадські об’єднання», «Про засади запобігання і протидії корупції», Указу Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 – 2015 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 514-р «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство» «Відкритий Уряд» та Програми запобігання та протидії корупції у Львівській області на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 26.04.2013р. №730.  
  1. 1.            Загальні положення
Відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй кожна Держава-учасниця, згідно з основоположними принципами своєї правової системи, розробляє та здійснює або проводить ефективну скоординовану політику протидії корупції, яка сприяє участі суспільства та відображає принципи правопорядку, належного управління державними справами й державним майном, чесності й непідкупності, прозорості та відповідальності. Сучасна корупція – явище системне, глобальне, а тому протидія їй – головна умова модернізації публічного управління та публічної служби. За останні роки в Україні прийнято новий Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» та ряд нормативних актів Президента України і Кабінету Міністрів України. Однак протидіяти негативним явищам потрібно на всіх рівнях, зокрема і на районному.   2.     Мета Програми Метою цієї Програми є запобігання корупції у Городоцькому районі шляхом усунення передумов її виникнення через упровадження превентивних заходів, зміцнення режиму законності, а також формування у суспільстві нетерпимого, негатиивного ставлення до корупції, як суспільно небезпечного явища, запобігання і протидія корупції  на основі визначених антикорупційних напрямів і заходів, реалізованих і забезпечених суб’єктами антикорупційної політики.   3.     Основні заходи Програми Основні заходи реалізації Програми подано в додатку.   4.   Очікувані результати Реалізація Програми дозволить забезпечити: 1) налагодження більш конструктивної співпраці місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами в питаннях протидії корупції; 2) зниження рівня корупції, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом; 3) зменшення впливу корупції  на економічну та політичну сфери суспільства; 4) створення у суспільстві атмосфери нетерпимості до корупції; 5) очищення органів державної влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень; 6) активну участь інститутів громадянського суспільства і громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики з питань запобігання корупції; 7) підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів у сфері закупівель; 8) підвищення рівня довіри мешканців району до місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;   5.   Механізми реалізації Програми Програма реалізується структурними підрозділами райдержадміністрації.  
  1. 6.       Ресурсне забезпечення реалізації Програми
Виконання заходів Програми здійснюється в межах кошторисних призначень на утримання відповідних установ.  
  1. 7.       Виконавці програми
Районна державна адміністрація.  
  1. 8.       Термін реалізації Програми
Протягом 2014 – 2015 років           Керівник апарату районної державної адміністрації                                                                   Б. Степаняк     Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації                                                  В. Макаревич   р
  Додаток до програми  

Напрями діяльності та заходи Програми

 

з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Орієнтовний обсяг фінансування

Очікуваний результат

2014

рік

2015 рік

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1. Реформування системи державного управління та  адміністративних процедур

 
1.1 Забезпечення функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

2014 – 2015 роки

Відділ надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА

Коштів

не потребує

 

Зниження корупційних ризиків

при наданні адміністративних послуг

1.2 Створення єдиного реєстру адміністративних послуг, які надаються районною державною адміністрацією, які б включали назву послуги, структурний підрозділ, органу, яким надаються такі послуги, нормативно-визначений термін надання послуги, вартість послуги відповідно до чинних нормативних актів, перелік документів, необхідних для надання такої послуги та ін; забезпечення опублікування таких реєстрів на офіційних інтернет-сайтах органів влади

2014 рік

Відділ надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Структурні підрозділи райдержадміністрації та інших Міністерств та відомств

Коштів

не потребує

Підвищення якості надання адміністративних послуг

1.3 Забезпечення виконання структурними підрозділами райдержадміністрації заходів з усунення недоліків, виявлених у скаргах і зверненнях громадян, а також притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності та повідомлення до спеціально уповноважених суб'єктів (правоохоронних органів) про виявлені ознаки адміністративних корупційних правопорушень та/або злочинів

2014 –2015 роки

постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Коштів

не потребує

Підвищення рівня виконавчої дисципліни

і відповідальності державних службовців

1.4 Здійснення аналізу стану виконання вимог статті 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в частині припинення перебування на службі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

2014 – 2015 роки

Сектор кадрової роботи та нагород апарату РДА

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату РДА

Коштів

не потребує

Звільнення

із займаних посад  посадових осіб,

які порушили антикорупційне законодавство

 

2. Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

 

2.1 Забезпечення доступу для  громадського контролю за:- державними закупівлями;- орендою та наданням у користування (у власність)  земельних ділянок; - прозорістю генеральних планів розбудови населених пунктів району

2014 – 2015  роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Коштів

не потребує

Забезпечення прозорості

в діяльності

органів влади

2.2 Забезпечення оприлюднення інформації про виконання бюджетних програм на сайтах структурних підрозділів – головних розпорядників бюджетних коштів або на сайті райдержадміністрації

2014 – 2015  роки

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Коштів

не потребує

 

Інформування громадськості

про використання бюджетних коштів

2.3 Заслуховування на засіданнях колегій районної державної адміністрації, інформації про  стан виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

2014 – 2015 роки

1 раз

на рік

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату РДА

Коштів

не потребує

Запобігання корупційним проявам

в районі

2.4 Сприяння проведенню щорічного громадського моніторингу ефективності використання коштів державного бюджету України, на виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку та охорони здоров'я, а також коштів районного бюджету, виділених на виконання відповідних місцевих програм

2014 – 2015 роки

1 раз

на рік

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Коштів

не потребує

Ефективне  використання бюджетних  коштів

2.5 Рекомендувати органам місцевого самоврядування створити єдині реєстри комунального майна територіальних громад та сприяння їм у цьому

Сектор ЖКГ, розвитку інфраструктури та ПЕК райдержадміністрації

Сектор містобудування та архітектури

райдержадміністрації

Органи місцевого самоврядування (за згодою)

Коштів

не потребує

Ефективне використання комунального майна

 

3. Сприяння проведенню та вдосконаленню громадської антикорупційної експертизи

 
3.1 Враховування результатів громадських експертиз при прийнятті або внесенні змін до нормативно-правових актів

2014 – 2015 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Коштів

не потребує

 

Підвищення якості прийняття

правових документів

 

4. Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції,

профілактичні та просвітницькі заходи

 

4.1 Сприяння залученню батьківської громадськості до участі в управлінні навчальними (шкільними) та виховними (дошкільними) закладами, проведення моніторингу педагогічної та батьківської думки щодо організації навчально-виховного процесу та відпочинку дітей, з метою виявлення корупційних проявів у цій сфері

2014 – 2015 роки

Відділ освіти РДА

Коштів

не потребує

Участь громадськості

в управлінні навчальними закладами

4.2 Розроблення та запровадження в  районних друкованих ЗМІ рубрик з питань запобігання корупційним проявам.

2014 – 2015  роки

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату РДА

У межах

кошторисних призначень

Формування негативного ставлення громадян до проявів корупції

4.3 Забезпечення інформування громадськості через друковані ЗМІ району про заходи щодо зниження рівня корупції, які вживаються обласною та районною владою

2014 – 2015 роки

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА

Коштів

не потребує

 

Покращення поінформованості громадян

про антикорупційні заходи,

які вживаються владою

4.4 Періодичне оновлення змісту інформаційних матеріалів антикорупційного спрямування

2014 – 2015 роки

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату РДА

Коштів

не потребує

Покращення поінформованості громадян

про антикорупційні заходи,

які вживаються владою

 

5. Координація спільних дій правоохоронних органів  у запобіганні і протидії корупції та вдосконалення співпраці

з правоохоронними органами

 

5.1 Сприяння залученню представників правоохоронних органів для роз'яснювальної та профілактичної роботи щодо попередження правопорушень антикорупційного законодавства

2014 – 2015 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату РДА.

Коштів

не потребує

Інформування громадськості

про стан боротьби

з порушниками антикорупційного законодавства

 

6. Поліпшення умов доступу до інформації про діяльність органів державної влади й органів місцевого самоврядування

для фізичних та юридичних осіб і громадських об'єднань

 

6.1 Забезпечення оприлюднення усіх чинних актів райдержадміністрації

2014 – 2015 роки

Загальний відділ

апарату РДА

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА

Коштів

не потребує

 

Сприяння відкритості

органів влади

6.2. Забезпечення створення електронного реєстру публічної інформації райдержадміністрації; постійного оновлення публічної інформації в реєстрі

2015 рік

Загальний відділ

апарату РДА

Коштів

не потребує

 

Сприяння відкритості

органів влади

6.3 Забезпечення оприлюднення інформації за бюджетними програмами та показниками, бюджетними призначеннями, затвердженими рішеннями районної ради «Про районний бюджет» на певний рік на офіційному інтернет-порталі районної державної адміністрації

2014 – 2015 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Коштів

не потребує

 

Сприяння відкритості

органів влади

та доступу

до інформації

 

7. Моніторинг ефективності заходів Програми та динаміки змін сприйняття корупції

серед державних службовців і громадян

 

7.1 Сприяння проведенню незалежного громадського моніторингу виконання Програми

2014 – 2015 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Коштів

не потребує

 

Оцінка виконання Програми

        Керівник апарату районної державної адміністрації                                                                                                                   Б. Степаняк     Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації                                                                                                  В. Макаревич

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Освітній портал Яндекс.Метрика