81500, вул. Джерельна, 16, м. Городок Львівської області. Тел. 03-231-30462, e-mail: gorodokrvo@gmail.com

Наказ МОН від 27.08.2010 року №834 ” Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

від 27.08. 2010   № 834 Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», у зв’язку з запровадженням 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, що додаються. 2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) на підставі Типових навчальних планів своєчасно підготувати навчальні програми для 11 класу. 3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, враховуючи Типові навчальні плани, вжити заходів щодо підготовки: до 1 вересня цього року робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік для 10 класів; до 1 травня 2011 року робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік для 10-11 класів. 4. Цей наказ опублікувати в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки", газеті "Освіта України" та розмістити на веб-сайті Міністерства освіти і науки. 5. Визнати такими, що втратили чинність Типові навчальні плани для старшої школи (10-12 класи), затверджені наказами Міністерства освіти і науки: від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004р. № 132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи»»; від 13.05.2005 № 291 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу»; від 13.03.2006 № 182 «Про затвердження Типового навчального плану спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов»; від 18.02.2008 № 99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів; від 07.07.2009 № 626 «Про затвердження Типових навчальних планів білінгвальних класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов». 6. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Жебровського Б.М. Міністр                                                                                              Д.В.Табачник ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Міністерства освіти і науки 27.08. 2010834 Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню Пояснювальна записка 9 червня 2010 року відбулися Парламентські слухання "Запровадження 12-річної загальної середньої освіти: проблеми та шляхи їх подолання". Переважна більшість виступаючих висловилася за перехід на 11-річний термін здобуття повної загальної середньої освіти. Результатом рекомендацій Парламентських слухань стало прийняття Закону України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти", яким запроваджено 11-річний термін здобуття повної загальної середньої освіти. З цією метою Міністерством освіти і науки розроблено Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів Ш ступеню. Типові навчальні плани складені відповідно до Державного стандарту повної загальної середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. №24 /зі змінами/), враховують вимоги Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. Типовими навчальними планами старшої школи передбачається реалізація осві­тніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. Години варіативної складової передбачаються на: 1)    збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової; 2)    упровадження курсів за вибором; 3)    факультативи, індивідуальні та групові заняття. Так, наприклад, у класах суспільно-гуманітарного та філологічного напрямів за рахунок варіативної частини можна збільшувати кількість годин на вивчення предмету «Художня культура»; у класах екологічного профілю – збільшувати кількість годин на вивчення географії у 10 та 11 класах. Рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів. У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин відповідно до завдань галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки  частина годин варіативної складової може використовуватися для паралельного вивчення окремих предметів  українською мовою. Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов'язково фінансуються з відповідних бюджетів. Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу загальноосвітніх навчальних закладів за п’ятиденним навчальним тижнем. Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. У спеціалізованих навчальних закладах з поглибленим вивченням навчальних предметів, гімназіях, ліцеях, колегіумах, школах з профільним навчанням, інтернатних закладах, навчально-виробничих комбінатах може запроваджуватись шестиденний робочий тиждень. У такому разі гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється по 36 годин на тиждень у 10 та 11 класах (ДСанПіН 5.5.2.008-01). Відповідно до постанови Кабі­нету Міністрів України  від 14 січня 2004 р. №24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" /зі змінами/ години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів. Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їхнє навчання в навчальних закладах іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у загальноосвітніх навчальних закладах за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їхнього навчання з відповідних предметів (музика, основи естетики, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах. Типові навчальні плани старшої школи реалізують зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення предметів на одному із трьох рівнів (додаток 1): рівні стандарту — навчальні предмети не є профільними чи базовими (наприклад, математика в художньо-естетичному профілі, історія у фізико-математичному профілі); академічному рівні — навчальні предмети не є профільними, але є базовими  (наприклад, алгебра і геометрія у фізичному профілі); профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію (наприклад, мови та літератури на філо­логічному профілі). У разі, якщо в навчальному закладі відсутнє відповідне навчально-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення для впровадження певного профілю навчання, то у такому випадку використовується варіант на­вчального плану універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти (додаток 2 для шкіл з українською мовою навчання, додатки 14-15 – для шкіл з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини). Цей варіант навчального плану є універсальним; навчальний час рівномі­рно розподілений між навчальними предметами.  Основними напрямами диференціації навчання є розширення вивчення окремих предметів, допов­нення інваріантної складової навчальних планів додатковими предметами та курсами за вибором учнів, факультативами; запровадження індивідуальної форми навчання. Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності. З метою реалізації профільного навчання передбачено спеціальні навчальні плани (додатки 5-12 для шкіл з українською мовою навчання, додаток 16 – для шкіл з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини). Запропоновані плани дають змогу залежно від потреб учнів комплектувати старші класи за напрямами диференціації: природничо-математичним, філологічним, суспільно-гуманітарним, художньо-естетичним, технологічним, спортивним. Напрями диференціації конкретизуються в окремі профілі навчання: фізичний, математичний, біолого-хімічний, економічний, географічний, екологічний, правовий, інформаційно-технологічний тощо. Окрім запропонованих, навчальні заклади можуть самостійно складати робочі навчальні плани, використовуючи Типовий навчальний план ЗНЗ з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов (додаток 3) та Типовий навчальний план ЗНЗ з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національної меншини (додаток 4). Школи з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини розробляють робочі навчальні плани з профільним навчанням, використовуючи як зразок додаток 16 та таблицю розподілу годин на навчальні предмети за різними рівнями змісту освіти (додаток 1). В однокомплектній старшій школі (додаток 13) доцільним є створення в кла­сах різнопрофільних груп за рахунок використання годин варіативної складової. При цьому базове ядро навчальних предметів вивчається усіма учнями класу за єдиними навчальними програмами, а частина часу (близько 20 відсотків) — окремо у групах за програмами відповідних профілів (напрямів). Загальноосвітні навчальні заклади з поглибленим вивченням окремих предметів розробляють робочі навчальні плани за додатком 17 – з українською мовою навчання, за додатком 18 – з  навчанням російською чи іншою мовою національної меншини. Окремо розроблені Типові навчальні плани для шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (додатки 19-20), спеціалізованих шкіл музичного (додаток 21) та художнього профілю (додаток 22). Одним із перспективних шляхів запровадження профільного навчання є створен­ня  гімназій, ліцеїв, колегіумів. Зазначені навчальні заклади, складаючи робочі навчальні плани, можуть використовувати Типові навчальні плани відповідного профілю або розробляти їх самостійно за Типовим навчальним планом – схемою (додаток 23), звертаючи увагу, що вузька спеціалізація змісту навчального процесу є недоцільною, оскільки основне завдання загальної середньої освіти — широка загальноосвітня підготовка учнів. За окремими Типовими навчальними планами (додатки 24-25) організовується навчальний процес у вечірніх (змінних) загальноосвітніх школах з очною і заочною формами навчання. Щорічні робочі навчальні плани складаються загальноосвітніми навчальними за­кладами на основі Типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом управління освітою. Експериментальні та індивідуальні варіанти навчальних планів затверджуються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адмініст­рацій та погоджуються з  Міністерством освіти і науки. Заняття з курсу "Захист Вітчизни" можуть проводитись наприкінці навчального ро­ку в рамках навчальної практики учнів, у т. ч. з використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-патріотичних оздоровчих таборів тощо. Вивчення екології у 11-х класах можна здійснювати інтегровано з біологією. У такому випадку на інтегрований курс відводиться 2 години на тиждень (1,5 - біологія + 0,5 – екологія). У професійно-технічних та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації розподіл навчального часу з природ­ничо-математичних та суспільно-гуманітарних дисциплін здійснюється на рівні стан­дарту типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 1). При цьому, окремі навчальні предмети (технології, інформатика, екологія, художня культура) можуть вивчатися інтегровано з предметами професійної спрямованості. Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". Поділ класів на групи при вивчен­ні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128. Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого са­моврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюдже­тних асигнувань та залучення додаткових коштів. Затверджені Типові навчальні плани запроваджуватимуться поступово, починаючи з 2010/2011 навчального року. Додаток 1 Таблиця розподілу годин на навчальні предмети за різними рівнями змісту освіти
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень
10 11 10 11 10 11
Українська мова 1 1 2 2 4 4
Українська література 2 2 2 2 4 4
Іноземна мова 3 3 3 3 5 5
Друга іноземна мова - - - - 3 3
Світова література 1 1 2 2 3 3
Історія України 1 1,5 1,5 1,5 4 4
Всесвітня історія 1 1 1 1 3 4
Громадянська освіта: правознавство 1 - 1 - 3 3
економіка - 1 - 1 3 3
людина і світ - 0,5 - 0,5 - 1
філософія - - - - 2 2
Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5 4 4
Естетика - - - - - 1
Математика 3 3 - - - -
Алгебра - - 2 3 5 5
Геометрія - - 2 2 4 4
Астрономія - 0,5 - 0,5 - 1
Біологія 1,5 1,5 1,5 1,5 5 5
Географія 1,5 - 1,5 - 5 5
Психологія - - - - - 1
Фізика 2 2 3 3 6 6
Хімія 1 1 1 2 4 6
Екологія - 0,5 - 0,5 2 2
Технології 1 1 1 1 6 6
Інформатика 1 1 1 2 5 5
Креслення - - - - - 2
Фізична культура 2 2 2 2 5 5
Захист Вітчизни 1 1 1 1 2 2
Додаток 2 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (універсальний профіль)
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Іноземна мова 3 3
Світова література 2 2
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: правознавство економіка 1 -
- 1
людина і світ - 0,5
Художня культура 0,5 0,5
Алгебра 2 3
Геометрія 2 2
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика 3 3
Хімія 1 2
Екологія - 0,5
Технології 1 1
Інформатика 1 2
Фізична культура* 2 2
Захист Вітчизни 1 1
Разом 29 32
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 9 6
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38
* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Додаток 3 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Українська мова 1 1
Іноземна мова 3 3
Друга іноземна мова 3 3
Українська література 2 2
Світова література 1 1
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: правознавство 1 -
економіка - 1
людина і світ - 0,5
Художня культура 0,5 0,5
Математика** 3 3
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика 2 2
Екологія - 0,5
Хімія 1 1
Інформатика 1 1
Технології 1 1
Фізична культура * 2 2
Захист Вітчизни 1 1
Разом 28 28
Додатковий час на профільне і поглиблене вивчення навчальних предметів, введення курсів за вибором, факультативи: 10 10
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня: 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи) 38 38
* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. ** У ЗНЗ з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов замість математики (3 +3 год.) може вивчатися окремі курси - алгебра (2+3 год.) і геометрія (2+2 год.). за рахунок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів. Додаток 4 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національної меншини
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Українська мова 2 2
Іноземна мова 3 3
Російська чи інша мова національної меншини 1 1
Українська література 2 2
Світова література*** 2 2
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: правознавство 1 -
економіка - 1
людина і світ - 0,5
Художня культура 0,5 0,5
Математика** 3 3
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика 2 2
Екологія - 0,5
Хімія 1 1
Інформатика 1 2
Технології 1 1
Фізична культура* 2 2
Захист Вітчизни 1 1
Разом 28 29
Додатковий час на профільне і поглиблене вивчення  предметів, введення курсів за вибором, факультативи: 10 9
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня: 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи) 38 38
* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. **У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням російської чи іншої мови національної меншини  замість математики (3 +3 год.) може вивчатися окремі курси алгебра (2+3 год.) і геометрія (2+2 год.). за рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів. ***У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням російської чи іншої мови національної меншини може вивчатися інтегрований курс «Література» або курс «Світова література». Додаток 5 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання Природничо-математичний напрям
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Фізико-математичний профіль Математичний     профіль Фізичний профіль
10 11 10 11 10 11
Українська мова 1 1 1 1 1 1
Українська література 2 2 2 2 2 2
Іноземна мова 3 3 3 3 3 3
Світова література 1 1 1 1 1 1
Історія України 1 1,5 1 1,5 1 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1
Громадянська освіта: правознавство 1 - 1 - 1 -
економіка - 1 - 1 - 1
людина і світ - 0,5 - 0,5 - 0,5
Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Алгебра 5 5 5 5 2 3
Геометрія 4 4 4 4 2 2
Астрономія - 0,5 - 0,5 - 1
Біологія 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Географія 1,5 - 1,5 - 1,5 -
Фізика 6 6 3 3 6 6
Хімія 1 1 1 1 1 2
Екологія - 0,5 - 0,5 - 0,5
Технології 1 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 1 2
Фізична культура* 2 2 2 2 2 2
Захист Вітчизни 1 1 1 1 1 1
Разом 34,5 35 31,5 33 29,5 33,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 3,5 3 6,5 5 8,5 4,5
Гранично допустиме навантаження на учня: 33 33 33 33 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38 38 38 38 38
* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Додаток 6 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання Природничо-математичний напрям
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Екологічний  профіль Біолого-хімічний профіль Біолого-фізичний профіль Географічний профіль
10 11 10 11 10 11 10 11
Українська мова 1 1 1 1 1 1 1 1
Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2
Іноземна мова 3 3 3 3 3 3 3 3
Світова література 1 1 1 1 1 1 1 1
Історія України 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 1 1
Громадянська освіта: правознавство 1 - 1 - 1 - 1 -
економіка - 1 - 1 - 1 - 1
людина і світ - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5
Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Математика* 3 3 3 3 3 3 3 3
Астрономія - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5
Біологія 5 5 5 5 5 5 1,5 1,5
Географія 1,5 - 1,5 - 1,5 - 5 5
Фізика 3 3 2 2 6 6 2 2
Хімія 1 2 4 6 1 2 1 2
Екологія 2 2 - 0,5 - 0,5 2 2
Технології 1 1 1 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 1
Фізична культура** 2 2 2 2 2 2 2 2
Захист Вітчизни 1 1 1 1 1 1 1 1
Разом 31 32 31 33,5 32 33,5 30 32,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи: 7 6 7 4,5 6 4,5 8 5,5
Гранично допустиме навантаження на учня: 33 33 33 33 33 33 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38 38 38 38 38 38 38
* ЗНЗ замість математики (3+3 год.) може запроваджувати вивчення  окремих курсів алгебри (2+3 год.) і геометрії (2+2 год.). за рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів; ** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Додаток 7 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання Природничо-математичний напрям
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Біотехнологічний профіль Хіміко-технологічний та агрохімічний профілі Фізико-хімічний профіль
10 11 10 11 10 11
Українська мова 1 1 1 1 1 1
Українська література 2 2 2 2 2 2
Іноземна мова 3 3 3 3 3 3
Світова література 1 1 1 1 1 1
Історія України 1 1,5 1 1,5 1 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1
Громадянська освіта: правознавство економіка 1 - 1 - 1 -
- 1 - 1 - 1
людина і світ - 0,5 - 0,5 - 0,5
Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Математика* - - - - 3 3
Алгебра 2 3 2 3 - -
Геометрія 2 2 2 2 - -
Астрономія - 0,5 - 0,5 - 0,5
Біологія 5 5 1,5 1,5 1,5 1,5
Географія 1,5 - 1,5 - 1,5 -
Фізика 2 2 2 2 6 6
Хімія 1 2 4 6 4 6
Екологія 2 2 2 2 - 0,5
Технології 1 1 1 1 1 1
Інформатика 1 2 1 2 1 2
Фізична культура** 2 2 2 2 2 2
Захист Вітчизни 1 1 1 1 1 1
Разом 31 34 30,5 34,5 31,5 35
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 7 4 7,5 3,5 6,5 3
Гранично допустиме навантаження на учня: 33 33 33 33 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38 38 38 38 38
* ЗНЗ замість математики (3+3 год.) може запроваджувати вивчення  окремих курсів алгебри (2+3 год.) і геометрії (2+2 год.). за рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів; ** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Додаток 8 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання Суспільно-гуманітарний напрям
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Історичний  профіль Правовий     профіль Філософський   профіль Економічний   профіль
10 11 10 11 10 11 10 11
Українська мова 2 2 2 2 2 2 1 1
Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2
Іноземна мова 3 3 3 3 3 3 3 3
Світова література 2 2 2 2 2 2 1 1
Історія України 4 4 1 1,5 1 1,5 1 1,5
Всесвітня історія 3 4 1 1 3 4 1 1
Громадянська освіта: правознавство 1 - 3 3 1 - 1 -
економіка - 1 - 1 - 1 3 3
людина і світ - 1 - 1 - 1 - 0,5
філософія - - - - 2 2 - -
Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Математика 3 3 3 3 3 3
Алгебра 2 3
Геометрія 2 2
Астрономія - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5
Біологія 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Географія ** 1,5 - 1,5 - 1,5 - 5 5
Психологія - 1 - 1 - 1 - -
Фізика 2 2 2 2 2 2 2 2
Хімія 1 1 1 1 1 1 1 1
Екологія - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5
Технології 1 1 1 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 2 2 2 2 2 2 2 2
Захист Вітчизни 1 1 1 1 1 1 1 1
Разом 31,5 34 28,5 31,5 30,5 33,5 32 34
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи 6,5 4 9,5 6,5 7,5 4,5 6 4
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33 33 33 33 33 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38 38 38 38 38 38 38
* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. ** В класах економічного профілю за вибором ЗНЗ на профільному рівні замість географії може вивчатися алгебра  і геометрія. Додаток 9 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання Філологічний напрям
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Української філології профіль Іноземної філології профіль
10 11 10 11
Українська мова 4 4 2 2
Українська література 4 4 2 2
Іноземна мова 3 3 5 5
Друга іноземна - - 3 3
Світова література 3 3 3 3
Історія України 1 1,5 1 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Громадянська освіта: правознавство 1 - 1 -
економіка - 1 - 1
людина і світ - 0,5 - 0,5
Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5
Математика 3 3 3 3
Астрономія - 0,5 - 0,5
Біологія 1,5 1,5 1,5 1,5
Географія 1,5 - 1,5 -
Фізика 2 2 2 2
Хімія 1 1 1 1
Екологія - 0,5 - 0,5
Технології 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1
Фізична культура 2 2 2 2
Захист Вітчизни 1 1 1 1
Разом 31,5 32 32,5 33
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 6,5 6 5,5 5
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38 38 38
* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Додаток 10 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання Технологічний напрям
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Технологічний профіль Інформаційно-технологічний профіль
10 11 10 11
Українська мова 1 1 1 1
Українська література 2 2 2 2
Світова література 1 1 1 1
Іноземна мова 3 3 3 3
Історія України 1 1,5 1 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Громадянська освіта: правознавство 1 - 1 -
економіка - 1 - 1
людина і світ - 0,5 - 0,5
Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5
Математика* 3 3 - -
Алгебра - - 2 3
Геометрія - - 2 2
Астрономія - 0,5 - 0,5
Біологія 1,5 1,5 1,5 1,5
Географія 1,5 - 1,5 -
Фізика 2 2 2 2
Хімія 1 1 1 1
Екологія - 0,5 - 0,5
Технології 6 6 1 1
Інформатика 1 1 5 5
Креслення - 2 - 2
Фізична культура** 2 2 2 2
Захист Вітчизни 1 1 1 1
Разом 29,5 32 29,5 33
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи 8,5 6 8,5 5
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38 38 38
* ЗНЗ замість математики (3+3 год.) може запроваджувати вивчення  окремих курсів алгебри (2+3 год.) і геометрії (2+2 год.). за рахунок часу, відведеного на варіативну частину; ** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів; *** У класах з інформаційно-технологічним профілем може вводитися профільне вивчення алгебри та геометрії. Додаток 11 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання Художньо-естетичний  напрям
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Художньо-естетичний профіль
10 11
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Іноземна мова 3 3
Світова література 2 2
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: правознавство 1 -
економіка - 1
людина і світ - 0,5
Художня культура 4 4
Естетика - 1
Математика* 3 3
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика 2 2
Хімія 1 1
Екологія - 0,5
Технології 1 1
Інформатика 1 2
Фізична культура** 2 2
Захист Вітчизни 1 1
Разом 30,5 32,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 7,5 5,5
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38
* ЗНЗ замість математики (3+3 год.) може запроваджувати вивчення  окремих курсів алгебри (2+3 год.) і геометрії (2+2 год.). за рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів; ** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Додаток 12 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання Спортивний  напрям
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Спортивний профіль Військово-спортивний профіль
10 11 10 11
Українська мова 1 1 1 1
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова 3 3 3 3
Друга іноземна - - - -
Світова література 1 1 1 1
Історія України 1 1,5 1 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Громадянська освіта: правознавство 1 - 1 -
економіка - 1 - 1
людина і світ - 0,5 - 0,5
Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5
Математика 3 3 3 3
Астрономія - 0,5 - 0,5
Біологія 1,5 1,5 1,5 1,5
Географія 1,5 - 1,5 -
Психологія - 1 - 1
Фізика 2 2 2 2
Хімія 1 1 1 1
Екологія - 0,5 - 0,5
Технології 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1
Фізична культура* 5 5 5 5
Захист Вітчизни 1 1 2 2
Разом 27,5 29 28,5 30
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 10,5 9 9,5 8
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38 38 38
* 2 години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Додаток 13 Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів  з українською мовою навчання (фізико-математичний  та історичний профілі)***
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 клас 11 клас
усім класом у групах додатково усім класом у групах додатково
фізико-математичний історичний фізико-математичний. історичний
Українська мова ** 1 - - 1 - -
Українська література 2 - - 2 - -
Іноземна мова 3 - - 3 - -
Світова література 1 - 1 1 - 1
Історія України 1 - 3 1,5 - 2,5
Всесвітня історія 1 - 2 1 - 3
Громадянська освіта: правознавство 1 - - - - -
економіка - - - 1 - -
людина і світ - - - 0,5 - -
Художня культура 0,5 - - 0,5 - -
Математика (алгебра, геометрія) 3 6 - 3 6 -
Астрономія - - - 0,5 - -
Біологія 1,5 - - 1,5 - -
Географія 1,5 - - - - -
Фізика 2 4 - 2 4 -
Хімія 1 - - 1 - -
Екологія - - - 0,5 - -
Інформатика 1 - - 1 - -
Технології 1 - - 1 - -
Фізична культура* 2 - - 2 - -
Захист Вітчизни 1 - - 1 - -
Р а з о м 24,5 10 6 25 10 6,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи **** 3,5 7,5 3 6,5
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38 38 38
* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. ** У навчальних планах однокомплектних навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин предмети освітньої галузі „Мови  і літератури” плануються за додатком 14. *** Так само може запроваджуватись профільне навчання за іншими профілями: естетичним, спортивним, правовим, технологічним та ін.****Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів може використовуватись для навчання усього класу та окремих груп. Додаток 14 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин (універсальний профіль)
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Іноземна мова 3 3
Російська чи інша мова національної меншини 1 1
Інтегрований курс «Література» 2 2
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: правознавство 1 -
економіка - 1
людина і світ - 0,5
Художня культура 0,5 0,5
Математика ** 3 3
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика 3 3
Екологія - 0,5
Хімія 1 1
Інформатика 1 2
Технології 1 1
Фізична культура * 2 2
Захист Вітчизни 1 1
Разом 29 30
Додатковий час на профільне і поглиблене вивчення навчальних предметів, введення курсів за вибором, факультативи: 9 8
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня: 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 38 38
*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. **У ЗНЗ з навчанням російською чи іншою мовами національних меншин  замість математики (3 +3 год.) може вивчатися окремі курси алгебра (2+3 год.) і геометрія (2+2 год.). за рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи. Додаток 15 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов (універсальний профіль)
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Російська чи інша мова національної меншини 1 1
Іноземна мова 3 3
Друга іноземна мова 3 3
Інтегрований курс «Література» 2 2
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: правознавство економіка 1 -
- 1
людина і світ - 0,5
Художня культура 0,5 0,5
Математика* 3 3
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика 3 3
Хімія 1 2
Екологія - 0,5
Технології 1 1
Інформатика 1 1
Фізична культура** 2 2
Захист Вітчизни 1 1
Разом 32 33
Додатковий час на профільне та поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи 6 5
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38
* ЗНЗ замість математики (3+3 год.) може запроваджувати вивчення  окремих курсів алгебри (2+3 год.) і геометрії (2+2 год.). за рахунок часу, відведеного на варіативну частину; ** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Додаток 16 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими  мовами національних меншин (філологічний та технологічний профілі)***
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Філологічний профіль Технологічний профіль
10 11 10 11
Українська мова 2 2 1 1
Українська література 2 2 2 2
Російська чи інша мова національної меншини 4 4 1 1
Іноземна мова 3 3 3 3
Інтегрований курс «Література» 4 4 2 2
Історія України 1 1,5 1 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Громадянська освіта: правознавство 1 - 1 -
економіка - 1 - 1
людина і світ - 0,5 - 0,5
Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5
Математика** 3 3 3 3
Астрономія - 0,5 - 0,5
Біологія 1,5 1,5 1,5 1,5
Географія 1,5 - 1,5 -
Фізика 2 2 2 2
Хімія 1 1 1 1
Екологія - 0,5 - 0,5
Технології 1 1 6 6
Креслення - - - 2
Інформатика 1 1 1 1
Фізична культура * 2 2 2 2
Захист Вітчизни 1 1 1 1
Разом 32,5 33 31,5 34
Додатковий час на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи 5,5 5 6,5 4
Гранично допустиме навантаження на учня: 33 33 33 33
Всього (без урахування поділу класу на групи) 38 38 38 38
*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. **У ЗНЗ з навчанням російською чи іншою мовами національних меншин замість математики (3 +3 год.) може вивчатися окремі курси алгебра (2+3год.) і геометрія (2+2 год.) за рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи. ***Плани з іншим профільним спрямуванням (біолого-хімічним, правовим, художньо-естетичним тощо) складаються за таким же принципом. Додаток 17 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання для класів з поглибленим вивченням окремих предметів
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Українська мова 1 1
Українська література 2 2
Іноземна мова 3 3
Світова література 1 1
Історія України 1 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: правознавство економіка 1 -
- 1
людина і світ - 0,5
Художня культура 0,5 0,5
Математика 3 3
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика 2 2
Хімія 1 1
Екологія - 0,5
Технології 1 1
Інформатика 1 1
Фізична культура* 2 2
Захист Вітчизни 1 1
Разом** 24,5 25
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи 13,5 13
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38
* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. ** До 15% часу інваріантної складової може перерозподілятися між навчальними предметами. Додаток 18 Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин для класів з поглибленим вивченням окремих предметів
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Українська мова 1 1
Українська література 2 2
Російська чи інша мова національної меншини 1 1
Іноземна мова 3 3
Інтегрований курс «Література» 2 2
Історія України 1 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: правознавство економіка 1 -
- 1
людина і світ - 0,5
Художня культура 0,5 0,5
Математика 3 3
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика 2 2
Хімія 1 1
Екологія - 0,5
Технології 1 1
Інформатика 1 2
Фізична культура* 2 2
Захист Вітчизни 1 1
Разом** 26,5 28
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи 11,5 10
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38
* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. ** До 15% часу інваріантної складової може перерозподілятися між навчальними предметами. Додаток 19 Типовий навчальний план спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
1. Загальноосвітній цикл
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Світова література 2 2
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: правознавство 1 -
економіка - 1
людина і світ - 0,5
Художня культура 0,5 0,5
Математика 3 3
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика 2 2
Хімія 1 1
Екологія - 0,5
Інформатика 1 1
Технології 1 1
Фізична культура * 2 2
Захист Вітчизни 1 1
Разом 24 24
2. Цикл профільних предметів
Іноземна мова 5 5
Друга іноземна мова 3 3
Література країни, мова якої вивчається поглиблено 1 1
Країнознавство 1 1
Курси за вибором (ділова іноземна мова, технічний переклад тощо) 1 1
Разом 11 11
Додатковий час на профільне і поглиблене вивчення навчальних предметів, введення курсів за вибором, факультативи: 3 3
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня: 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 38 38
*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Додаток 20 Типовий навчальний план білінгвальних класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Українська мова 1 1
Українська література 2 2
Іноземна мова 5 5
Друга іноземна мова 3 3
Світова література 1 1
Історія України 1 1
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: правознавство 1 -
економіка - 1
людина і світ - 0,5
Математика 3 3
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика 2 2
Хімія 1 1
Екологія - 0,5
Інформатика 1 1
Фізична культура * 2 2
Захист Вітчизни 1 1
Разом 28 28
Базові курси за вибором ЗНЗ (вивчаються іноземною мовою): історія, математика, біологія, географія, фізика, хімія 3 3
Курси за вибором: Література країни, мова якої вивчається поглиблено, ділова іноземна мова, країнознавство, художня культура, мистецтвознавство тощо 3 3
Разом 6 6
Додатковий час на поглиблене вивчення навчальних предметів, введення курсів за вибором, факультативи: 4 4
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня: 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 38 38
*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Додаток 21 Типовий навчальний план спеціалізованих шкіл музичного профілю
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
1. Загальноосвітній цикл
Українська мова 1 1
Українська література 2 2
Іноземна мова 3 3
Світова література 2 2
Історія України 1 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: правознавство 1 -
економіка - 1
людина і світ - 0,5
Художня культура 4 4
Естетика - 1
Математика 3 3
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика 2 2
Хімія 1 1
Екологія - 0,5
Інформатика 1 1
Фізична культура * 2 2
Захист Вітчизни 1 1
Разом 28 29,5
2. Цикл профільних предметів
Хоровий спів 1 1
Музичний інструмент 2 2
Сольний спів 1 1
Історія музичного мистецтва 1 1
Разом 5 5
Додатковий час на поглиблене вивчення навчальних предметів, введення курсів за вибором, факультативи** 5 3,5
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня: 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи)*** 38 38
*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. **Перелік курсів за вибором: ритміка, хореографія, вокальний ансамбль, фольклор та етнографія, інструментальний ансамбль, імпровізація та композиція, театр, кіно і телебачення. *** Крім часу, зазначеного у навчальному плані, додатково виділяється у кожному класі по 2 концертмейстерські години на тиждень Додаток 22 Типовий навчальний план спеціалізованих шкіл художнього профілю
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
1. Загальноосвітній цикл
Українська мова 1 1
Українська література 2 2
Іноземна мова 3 3
Світова література 2 2
Історія України 1 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: правознавство 1 -
економіка - 1
людина і світ - 0,5
Художня культура 4 4
Естетика - 1
Математика 3 3
Астрономія - 0,5
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 -
Фізика 2 2
Хімія 1 1
Екологія - 0,5
Інформатика 1 1
Фізична культура * 2 2
Захист Вітчизни 1 1
Разом 28 29,5
2. Цикл профільних предметів
Малюнок 2 2
Живопис 1 1
Композиція 1 1
Комп’ютерна графіка 1 1
Разом 5 5
Додатковий час на поглиблене вивчення навчальних предметів, введення курсів за вибором, факультативи** 5 3,5
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня: 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 38 38
*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. **Перелік курсів за вибором: дизайн, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво, конструювання, історія образотворчого мистецтва, кольорознавство, художня фотографія, театр, кіно і телебачення. Додаток 23 Типовий навчальний план-схема спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Навчальні предмети інваріантної складової (плануються за рівнем стандарту)* 24,5 25
Додатковий час на поглиблене  вивчення предметів, профільне навчання, заняття  за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття і консультації 13,5 13
Гранично допустиме навчальне навантаження  на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи) 38 38
* До 15% часу інваріантної складової може перерозподілятись між навчальними предметами ** Години фізичної культури не враховуються при  визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Додаток  24 Типовий навчальний план вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи Очна форма навчання
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
III ступінь
10 11 12
Мови і літератури у школах з українською мовою навчання
Українська мова і література 3 3 4
Світова література 1 1 1
Іноземна мова 3 3 3
Мови і літератури у школах з навчанням російською чи іншою мовою національних меншин
Російська чи інша мова національної меншини та інтегрований курс «Література» 3 3 3
Українська мова і література 3 3 3
Іноземна мова 3 3 3
Інші предмети
Математика, інформатика 3 3 3
Історія України, всесвітня історія 2 2 2
Громадянська освіта: правознавство 1 -
економіка - 1
людина і світ - - 0,5
Географія 1,5 - -
Біологія, екологія 1,5 1,5 1
Фізика, астрономія 2 2 1
Хімія 1 1 -
Мистецтво - - -
Художня культура 0,5 0,5 -
Разом 19,5-21,5 18-20 15,5-16,5
Курси за вибором, факультативи, консультації 1,5-3,5 3-5 6,5-7,5
Всього 23 23 23
Додаток 25 Типовий навчальний план вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи Заочна форма навчання (групові консультації та заліки)
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
III ступінь
10 11 12
Мови і літератури у школах з українською мовою навчання
Українська мова і література 3 3 3
Світова література 1 1 1
Іноземна мова 1 1 2
Мови і літератури у школах з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини
Російська чи інша мова національної меншини та інтегрований курс «Література» 2 2 2
Українська мова і література 2 2 2
Іноземна мова 1 1 2
Інші предмети
Математика, інформатика 2 2 3
Історія України, всесвітня історія, правознавство 3 2 2
Географія, економіка 1 1 -
Біологія, екологія 1 1 1
Фізика, астрономія 1 2 1
Хімія 1 1 -
Художня культура 0,5 0,5 -
Разом 14,5 14,5 13
Факультативи 2,5 2,5 4
Всього 17 17 17
Кількість обов'язкових заліків 28 28 28

2 коментаря: Наказ МОН від 27.08.2010 року №834 ” Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню”

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Освітній портал Яндекс.Метрика