81500, вул. Джерельна, 16, м. Городок Львівської області. Тел. 03-231-30462, e-mail: gorodokrvo@gmail.com

Складаємо тарифікаційні списки

Складаємо тарифікаційні списки загальноосвітніх навчальних закладів

Світлана Меренкова, заступник начальника відділу, державний інспектор праці відділу контролю задодержанням трудового законодавства Територіальної державної інспекції зпитань праці уХарківській області

Тарифікація педагогічних працівників навчальних закладів є визначальною умовою оплати праці в навчальному закладі. Саме під час тарифікації визначається обсяг педагогічного навантаження кожного педагогічного працівника, встановлюються доплати та надбавки і розраховується фонд оплати праці на місяць. На підставі тарифікаційного списку визначається потреба в коштах для виплати зарплати педагогічним працівникам на рік.

Розібратися в тонкощах процесу тарифікації допоможе наша консультація.

З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ ТАРИФІКАЦІЯ

Кожного року станом на 1 вересня поточного навчального року проводиться тарифікація педагогічних працівників.

Її проводить тарифікаційна комісія, створена наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу (далі — ЗНЗ). До складу тарифікаційної комісії, як правило, залучають заступників директора з навчально-виховної (навчальної) роботи, бухгалтера (за наявності) та представника профспілкового комітету. Очолює комісію керівник ЗНЗ.

Для повноцінної роботи тарифікаційної комісії потрібно мати відповідні документи. Їх склад залежить від типу ЗНЗ та інших чинників. Проте можна виділити такі загальні типи документів:

1. Протокол профспілкового комітету про погодження розподілу годин педагогічного навантаження.

2. Протокол спільного засідання педагогічної ради і ради про розподіл годин варіативної складової.

3. Накази про: призначення класних керівників, встановлення доплати за перевірку зошитів, встановлення доплати за завідування навчальними кабінетами, про поділ класів на групи при вивченні окремих предметів тощо.

4. Заяви: вчителів початкових класів про передачу годин фахівцям; вчителів про згоду працювати на неповне тижневе навантаження.

5. Робочий навчальний план, розроблений на підставі Типових навчальних планів, затверджених відповідними наказами МОН.

6. Індивідуальні робочі навчальні плани для організації індивідуального навчання.

7. Особові справи педагогічних працівників (для визначення освіти, педагогічного стажу та кваліфікаційної категорії педпрацівників).

У ході тарифікації між педагогічними та іншими працівниками, які здійснюватимуть викладацьку роботу, розподіляється тижневе навантаження, встановлюються доплати, надбавки, підвищення та ін.

РОЗПОДІЛ ПЕДАГОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Педагогічне навантаження вчителів, вихователів і керівників гуртків ЗНЗ є визначальною умовою оплати праці. Розподіляють педагогічне навантаження (навчання, викладання і виховання) у повній відповідності з кількістю педагогічних працівників, мережею класів, груп і гуртків на основі навчального плану закладу. Слід мати на увазі, що педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку. При цьому:

1) педагогічне навантаження обсягом менше від тарифної ставки, установлюється тільки за згодою (п. 2 ст. 25 Закону № 651) або на прохання педагогічного працівника на підставі ст. 56 КЗпП;

2) перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням норм п. 76 Інструкції №102;

3) обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцеві роботи, граничними розмірами не обмежується (п. 63 Інструкції № 102);

4) часи індивідуального навчання слід також вносити до тарифікаційного списку. Застосовувати погодинну оплату праці за години індивідуальних занять не можна. Відповідно до п. 73 Інструкції № 102 погодинна оплата педагогічних працівників навчального закладу допускається тільки при оплаті годин за години заміни тимчасово відсутніх через хворобу або інших причин вчителів, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті праці працівників підприємств, організацій та установ, що залучаються для педагогічної роботи;

5) педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік встановлюється, як правило, в обсязі не менше ставки. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передають іншим вчителям, викладачам. Після закінчення відпустки педагогічним працівникам має бути забезпечене навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року.

Оплата праці

Оплата праці педагогічних працівників проводиться, виходячи із встановлених ставок зарплати (посадових окладів), з урахуванням кваліфікаційної категорії, підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат та надбавок, передбачених п. п. 24–45 Інструкції № 102. Ставки заробітної плати і посадові оклади педагогічних працівників установлюються за наслідками атестації згідно з тарифними розрядами, визначеними наказом № 557.

Місячна зарплата визначається шляхом множення ставки заробітної плати на фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень (п. 68 Інструкції № 102).

Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується педагогічному працівнику щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року (п. 68 Інструкції № 102).

Протягом року розмір заробітної плати може змінитися за умов:

1) зміни розміру посадового окладу — з дня прийняття урядом відповідного рішення (п. п. «а» п. 5 Інструкції № 102).

2) здобуття освіти або відновлення документів про освіту — з дня подання відповідного документа (п. п. «б» п. 5 Інструкції № 102).

3) отримання кваліфікаційної категорії за підсумками атестації — з дня прийняття рішення атестаційною комісією (п. п. «в» п. 5 Інструкції № 102).

4) присвоєння педагогічних звань, які дають право на встановлення підвищення тарифних ставок, посадових окладів — з дня присвоєння (п. п. «г» п. 5 Інструкції № 102).

5) одержання вченого ступеня кандидата наук — з дня рішення спеціалізованої вченої Ради після прийняття рішення ВАКом України про видачу диплома кандидата наук (п. п. «д» п. 5 Інструкції № 102).

6) одержання наукового ступеня доктора наук — з дня рішення спеціалізованої вченої Ради після затвердження ВАКом України (п. п. «е» п. 5 Інструкції № 102).

7) присвоєння почесних звань України, які дають право на встановлення відповідних надбавок — з дня присвоєння (п. п. «г» п. 5 Інструкції № 102).

8) збільшення стажу педагогічної роботи для встановлення надбавки за вислугу років — з місяця, що настає за тим, у якому виникло таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного обчислення стажу, знаходяться у цьому навчальному закладі, або з дня подання відповідних документів (п. 7 Порядку № 78).

9) встановлення або зняття інших доплат та надбавок, перерозподілу педагогічного навантаження.

У цих випадках керівником ЗНЗ видається наказ про встановлення доплат, надбавок тощо.

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТАРИФІКАЦІЇ

Результати тарифікації оформляються у вигляді тарифікаційного списку (зразок див. на с. 28), форма якого затверджена додатком 1 до Інструкції № 102. Визначимо деякі особливості їх складання:

1. У тарифікаційному списку вказуються всі працівники ЗНЗ, ставки заробітної плати і посадові оклади яких залежать від освіти, категорії та тарифного розряду, в тому числі:

  • директори та їхні заступники, вчителі, вихователі, бібліотекарі, а також інші працівники (завгоспи, лаборанти), які ведуть викладацьку роботу;
  • сумісники;
  • особи, які знаходяться у відпустці за доглядом за дитиною до трьох років;
  • вакантні посади.

Найменування посад у тарифікаційному списку повинно повністю відповідати найменуванню посад, затверджених у штатному розписі.

2. Якщо один вчитель викладає декілька дисциплін або суміщає дві посади, то обсяг навчального навантаження у тарифікаційному списку відображається в розрізі кожного предмета або посади.

3. У графах 8 і 24 ставка (оклад) зазначається з урахуванням підвищень, але без доплат та надбавок.

Нагадаємо, що з01.09.2005 р. Інструкція № 102 застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним наказом № 557. Тож внесення даних у графи тарифікаційного списку відносно доплат, надбавок та підвищень повинно відповідати вимогам наказу № 557.

Наприклад, починаючи з 01.09.2005 р., відповідно до п. п. «в» та «г» п. п. 3 п. 4 наказу № 557 за вчені звання та наукові ступені працівникам встановлюється доплата до посадового окладу (ставки заробітної плати), а не підвищується посадовий оклад, як було передбачено п. 25 Інструкції №102.

Аналогічно, починаючи з 01.09.2005 р., відповідно до п. п. «б» та «,в» п. п. 2 п. 4, наказу № 557 започесні та спортивні звання встановлюється надбавка до посадового окладу (ставки заробітної плати), а не підвищується посадовий оклад, як було передбачено п. 24 Інструкції № 102.

У графі 24 вказуються оклади (ставки) всіх занесених до списку працівників, крім вчителів.

Ставки працівників з числа адміністративно-господарського і навчально-допоміжного персоналу, яким нараховується зарплата за викладацьку роботу, вказуються у графі 8.

6. Окрема колонка в тарифікаційному списку для встановлення надбавок за вислугу років та за престижність праці не передбачена. Проте розмір цих надбавок у загальній сумі складає не менше 20 % фонду оплати праці на місяць. Тому рекомендуємо розмір надбавки за престижність праці та за вислугу років зазначати у графі 25 тарифікаційного списку.

Результати тарифікації погоджуються з проф комом і повідомляються вчителям, викладачам, вихователям і керівникам гуртків до початку навчального року.

ХТО ЗАТВЕРДЖУЄ ТАРИФІКАЦІЙНІ СПИСКИ

Відповідно до п. 4 Інструкції № 102 тарифікаційні списки затверджуються за погодженням із профспілковим комітетомне пізніше 5 вересня і подаються вищестоящому органу управління.

З свого боку додамо, якщо заклад обслуговується централізованою бухгалтерією, тарифікаційний список погоджується з профспілковим комітетом та підписується лише директором цього закладу та далі подається на затвердження вищестоящому органу управління.

Розглянемо приклад обчислення зарплати педагогічних працівників.

Приклад. Вчителю української мови та літератури Задерному І. І. за результатами атестації 2012 року встановлено вищу кваліфікаційну категорію (12 тарифний розряд), якому на 01.09.2013 р. відповідає посадовий оклад в розмірі 1791,00 грн. та педагогічне звання «старший вчитель». На 2013–2014 навчальний рік йому встановлене педагогічне навантаження з української мови — 12 год. на тиждень та з української літератури — 6 год. на тиждень.

Крім того, його призначено класним керівником 9-го класу зі встановленням доплати у розмірі 25 % та призначено завідуючим навчальним кабінетом зі встановленням доплати у розмірі 10 %. Стаж його педагогічної роботи станом на 01.09.2013 р. складає 22 роки 3 місяці, що дає право на надбавку за вислугу років в розмірі 30 %.

Відповідно до п. п. «д» п. 24 Інструкції № 102 за наявність педагогічного звання «старший вчитель» посадовий оклад підвищується на 10 %. Отже, враховуючи вимоги п. 34 Інструкції № 102, посадовий оклад Задерного І. І. складає: 1791,00 + 10% = 1970,10 грн.

Наведемо розрахунок заробітної плати Задерному І. І за місяць (див. табл.).

Зразок відображення зарплати Задерного І. І.у тарифікаційному списку, а також деяких інших працівників наведено вище.

 

№ з/п

Прізвище, імя та по батькові

Посада, категорія, предмет,

який викладається

Освіта

Тарифний розряд

Ставка на місяць

Розмір підвищень

Ставка на місяць з урахуванням

підвищень

Кількість годин

на тиждень

Зарплата на місяць

Доплата за перевірку зошитів

Всього педагогічна

заробітна плата на місяць

Додаткова плата за

Оклад (ставка) навчально-допоміжного , адміністративного та іншого персоналу

Інші доплати

Всього заробітна плата на місяць

I–IV класи

V–IX класи

X–XI класи

I–IV класи

V–IX класи

X–XI класи

I–IV класи

V–IX класи

X–XI класи

класне керівництво

завідування кабінетом, нав.-досл. ділянкою, виконання обов’язків майстра навч. майстерні

керівництво гуртком, позакласну роботу з фізичного виховання, бібліотечну роботу

книжковий фонд шкільних підручників, організацію трудового навчання, професійної орієнтації учнів

керівництво школою, групами продовженого дня, НКП, інтернатом при школі, ведення діловодства і бухобліку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Чорних Марія Іваніна

директор

вища

13

1918

154,47

1918

30 % – 575,40 20 % —383,60

2877

вчитель математики вищої категорії, вчитель-методист

вища

13

1791

268,65

2059,65

9

1029,82

1184,29

30 % — 308,95 20 % — 205,96

1699,2

2

Завадський Віктор Миколайович

заступник директора з навчальної роботи

вища

13–5 %

1822

1822

20 % — 364,40 20 % — 364,40

2550,8

вчитель інформатики І категорії

вища

11

1665

4

370

370

1822

20 % — 74,00

20 % — 74,00

518

3

Задерний Іван Іванович

вчитель української мови, старший учитель

вища

12

1791

8

4

875,6

437,8

175,12

87,56

1576,08

30 % — 591,03 20 % — 394,02

4038,7

укр. література

вища

179,1

1970,1

4

2

437,8

218,9

87,56

43,78

788,04

492,52

197,0

4

Івахненко Марія Ігорівна

вчитель початкових класів ІІ категорі

вища

10

1538

1538

18

1538

230,7

1768,7

307,6

153,8

10 % — 153,80 20 % — 307,60

2691,5

5

...

Вид оплати

Розрахунок

Сума, грн.

1

Оплата годин педнавантаження з укр. мови

1970,10 грн. : 18 ч. × 12 год.

1313,40

2

Оплата годин педнавантаження з укр. літ.

1970,10 грн. : 18 ч. × 6 год.

656,70

3

Доплата за перевірку зошитів з укр. мови (п. 37 Інструкції № 102)

1313,40 грн. × 20 %

262,68

4

Доплата за перевірку зошитів з укр. літ. (п. 37 Інструкції № 102)

656,70 грн. × 20 %

131,34

5

Доплата за класне керівництво (п. 36 Інструкції № 102)

1970,10 грн. × 25 %

492,53

6

Доплата за завідування кабінетом (п. 41 Інструкції № 102)

1970,10 грн. × 10 %

197,01

7

Надбавка за вислугу років (Порядок № 78)

(1313,40 грн. + + 656,70 грн.) × 30 %

591,03

8

Надбавка за престижність праці (постанова № 373)

(1313,40 грн.+ + 656,70 грн.) × 20 %

394,02

Разом:

4038,71

 

Викоростані документи:

  1. КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.
  2. Закон № 651 — Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV.
  3. Постанова № 373 — постанова КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 р . № 373.
  4. Інструкція № 102 — Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.
  5. Наказ № 557 — Наказ Міносвіти «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.
  6. Порядок № 78 — Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою КМУ от 31.01.2001 р. № 78.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Освітній портал Яндекс.Метрика