Доступ до публічної інформації

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про доступ до публічної інформації

Цей Закон  визначає  порядок здійснення та забезпечення права  кожного на  доступ  до  інформації,  що  знаходиться  у  володінні суб’єктів   владних  повноважень,  інших  розпорядників  публічної інформації,  визначених цим Законом,  та інформації,  що становить суспільний інтерес.

                   Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Публічна інформація

1. Публічна  інформація  –  це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких  носіях  інформація,  що  була отримана  або  створена  в  процесі  виконання  суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків,  передбачених чинним законодавством, або  яка  знаходиться  у  володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

2. Публічна   інформація   є   відкритою,   крім    випадків, встановлених законом.

Стаття 2. Мета і сфера дії Закону

1. Метою   цього   Закону   є   забезпечення   прозорості  та відкритості суб’єктів владних повноважень і  створення  механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

2. Цей  Закон  не  поширюється  на  відносини  щодо отримання інформації суб’єктами  владних  повноважень  при  здійсненні  ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом

Стаття 3. Гарантії забезпечення права на доступ  до публічної інформації

1) Право на доступ до публічної інформації гарантується: обов’язком  розпорядників інформації    надавати   та  оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;

2) визначенням    розпорядником  інформації спеціальних  структурних  підрозділів  або посадових осіб,  які організовують у встановленому порядку доступ до  публічної  інформації,  якою  він володіє;

3) максимальним   спрощенням   процедури  подання  запиту  та отримання інформації;

4) доступом  до  засідань  колегіальних   суб’єктів   владних

повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;

5) здійсненням  парламентського,  громадського  та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства  про доступ до публічної інформації.

Стаття 4. Принципи забезпечення доступу до публічної  інформації

  1. Доступ до публічної інформації відповідно до цього  Закону здійснюється на принципах:      1) прозорості  та  відкритості  діяльності  суб’єктів владних повноважень;

2) вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;

3) рівноправності,  незалежно  від  ознак  раси,  політичних, релігійних та інших переконань,  статі,  етнічного та  соціального походження,  майнового стану,  місця проживання,  мовних або інших ознак.

             Розділ II. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 5. Забезпечення доступу до інформації

1. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

на інформаційних стендах;

будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом

. Інформацією з обмеженим доступом є:

1) конфіденційна інформація;

2) таємна інформація;

3) службова інформація

2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки,  територіальної цілісності  або   громадського   порядку   з   метою   запобігання заворушенням  чи  злочинам,  для  охорони здоров’я населення,  для захисту  репутації  або  прав   інших   людей,   для   запобігання розголошенню   інформації,   одержаної   конфіденційно,   або  для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення  інформації  може завдати істотної шкоди  цим інтересам;

3) шкода   від   оприлюднення   такої   інформації  переважає суспільний інтерес в її отриманні.

3. Інформація   з   обмеженим   доступом    має    надаватися розпорядником   інформації,  якщо  він  правомірно  оприлюднив  її  раніше.

4. Інформація   з   обмеженим   доступом    має    надаватися розпорядником   інформації,   якщо   немає  законних  підстав  для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.

5. Не  може  бути   обмежено   доступ   до   інформації   про розпорядження   бюджетними  коштами,  володіння,  користування  чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів,  умови  отримання  цих  коштів  чи  майна, прізвища,  імена,  по  батькові  фізичних  осіб  та   найменування  юридичних  осіб,  які отримали ці кошти або майно.  При дотриманні вимог,  передбачених  частиною  другою  цієї   статті,   зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання  такої  інформації  може  завдати  шкоди   інтересам   національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

6. Не  належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які:

1) претендують на  зайняття  чи  займають  виборну  посаду  в органах влади;

2) обіймають  посаду  державного службовця,  службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії.

7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення  надається інформація, доступ до якої необмежений.

Стаття 7. Конфіденційна інформація

1. Конфіденційна інформація  –  інформація,  доступ  до  якої обмежено  фізичною  або  юридичною особою,  крім суб’єктів владних повноважень,  та яка може поширюватися у визначеному ними  порядку за  їхнім  бажанням відповідно до передбачених ними умов.  Не може  бути віднесена до конфіденційної інформація,  зазначена в  частині першій і другій статті 13 цього Закону.

2. Розпорядники інформації,  визначені частиною першою статті 13 цього Закону,  які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати  її  лише  за  згодою  осіб,  які  обмежили  доступ  до інформації, а за  відсутності  такої  згоди  –  лише  в  інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Стаття 8. Таємна інформація

1. Таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього  Закону,  розголошення якої  може  завдати  шкоди особі,  суспільству і державі.  Таємною визнається   інформація,   яка   містить   державну,   професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

2. Порядок доступу  до  таємної  інформації  регулюється  цим Законом та спеціальними законами.

Стаття 9. Службова інформація

1. Відповідно  до  вимог частини другої статті 6 цього Закону до службової може належати така інформація:

1) що міститься в документах суб’єктів  владних  повноважень, які  становлять  внутрівідомчу службову кореспонденцію,  доповідні записки,  рекомендації,  якщо вони пов’язані з  розробкою  напряму діяльності   установи   або  здійсненням  контрольних,  наглядових функцій органами державної  влади,  процесом  прийняття  рішень  і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) зібрана       в       процесі       оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності,  у сфері оборони  країни,  яку  не віднесено до державної таємниці.

2. Документам,  що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється  гриф  “для   службового   користування”. Доступ  до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 цього Закону.

3. Перелік відомостей,  що  становлять  службову  інформацію, який  складається  органами  державної  влади,  органами місцевого самоврядування,  іншими суб’єктами  владних  повноважень,  у  тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі.

Стаття 10. Доступ до інформації про особу

1. Кожна особа має право:

1) знати у період збирання  інформації,  але  до  початку  її використання,  які  відомості  про неї та з якою метою збираються, як,  ким і з якою  метою  вони  використовуються,  передаються  чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу   до   інформації   про  неї,  яка  збирається  та зберігається;

3)  вимагати  виправлення  неточної,   неповної,   застарілої інформації про  себе,  знищення  інформації  про  себе,  збирання, використання чи зберігання якої здійснюється  з  порушенням  вимог закону;

4) на  ознайомлення  за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на  відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

2. Обсяг інформації про особу,  що збирається, зберігається і використовується  розпорядниками інформації,  має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

3. Розпорядники  інформації,  які  володіють  інформацією про особу, зобов’язані:

1) надавати її безперешкодно і безкоштовно  на  вимогу  осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;

2) використовувати  її  лише з метою та у спосіб,  визначений законом;

3) вживати  заходів  щодо  унеможливлення   несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

4) виправляти  неточну  та  застарілу  інформацію  про  особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати  довше, ніж  це  необхідно  для досягнення мети,  задля якої ця інформація збиралася.

5. Відмова  особі  в   доступі   до   інформації   про   неї, приховування,  незаконне  збирання,  використання,  зберігання  чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

Стаття 11. Захист особи, яка оприлюднює інформацію

1. Посадові  та  службові  особи  не   підлягають   юридичній відповідальності,  незважаючи  на  порушення своїх обов’язків,  за розголошення інформації  про  правопорушення  або  відомостей,  що стосуються   серйозної   загрози  здоров’ю  чи  безпеці  громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване  переконання,  що  інформація є достовірною,  а також містить докази  правопорушення  або  стосується  істотної  загрози здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю.

         Розділ III. СУБ’ЄКТИ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 12. Визначення та перелік суб’єктів

1. Суб’єктами  відносин  у   сфері   доступу   до   публічної інформації є:

1) запитувачі   інформації   –   фізичні,   юридичні   особи, об’єднання громадян без статусу юридичної  особи,  крім  суб’єктів владних повноважень;

2) розпорядники інформації – суб’єкти,  визначені у статті 13 цього Закону;

3) структурний підрозділ або  відповідальна  особа  з  питань запитів на інформацію розпорядників інформації.

Стаття 13. Розпорядники інформації

1. Розпорядниками   інформації   для   цілей   цього   Закону визнаються:

1) суб’єкти владних повноважень  –  органи  державної  влади, інші  державні  органи,  органи  місцевого самоврядування,  органи влади Автономної Республіки Крим,  інші  суб’єкти,  що  здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання;

2) юридичні особи,  що фінансуються  з  державного,  місцевих бюджетів, бюджету   Автономної   Республіки   Крим,   –   стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;

3) особи,  якщо  вони   виконують   делеговані   повноваження суб’єктів  владних  повноважень  згідно  із  законом чи договором, включаючи  надання  освітніх,  оздоровчих,  соціальних  або  інших державних послуг,  – стосовно інформації,  пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків;

4) суб’єкти господарювання, які займають домінуюче  становище на  ринку  або наділені спеціальними чи виключними правами,  або є природними монополіями, – стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

2. До розпорядників інформації, зобов’язаних оприлюднювати та надавати  за  запитами  інформацію,  визначену  в  цій  статті,  у порядку,   передбаченому   цим   Законом,  прирівнюються  суб’єкти господарювання, які володіють:

1) інформацією про стан довкілля;

2) інформацією про  якість  харчових  продуктів  і  предметів побуту;

3) інформацією  про аварії,  катастрофи,  небезпечні природні явища та інші надзвичайні події,  що сталися або можуть статися  і загрожують здоров’ю та безпеці громадян;

4)  іншою  інформацією,  що  становить   суспільний   інтерес (суспільно необхідною інформацією).

3. На розпорядників інформації,  визначених у пунктах 2, 3, 4 частини  першої  та  в  частині  другій цієї статті,  вимоги цього Закону  поширюються  лише  в  частині  оприлюднення   та   надання відповідної інформації за запитами.

4. Усі      розпорядники     інформації     незалежно     від нормативно-правового акта,  на  підставі  якого  вони  діють,  при вирішенні  питань  щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.

Стаття 14. Обов’язки розпорядників інформації

1. Розпорядники інформації зобов’язані:

1) оприлюднювати інформацію про свою діяльність  та  прийняті рішення;

2) систематично вести  облік  документів,  що  знаходяться  в їхньому володінні;

3) вести облік запитів на інформацію;

4) визначати  спеціальні  місця  для  роботи  запитувачів   з документами  чи  їх  копіями,  а  також надавати право запитувачам робити виписки з  них,  фотографувати,  копіювати,  сканувати  їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;

5)  мати  спеціальні  структурні  підрозділи  або  призначати відповідальних  осіб  для  забезпечення  доступу  запитувачів   до інформації;

6) надавати достовірну,  точну та повну інформацію, а також у разі потреби  перевіряти  правильність  та  об’єктивність  наданої інформації.

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками

1. Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати:

1) інформацію  про організаційну структуру,  місію,  функції, повноваження,  основні завдання,  напрями діяльності та  фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів,  порядок та механізм їх витрачання тощо);

2) нормативно-правові акти,  акти  індивідуальної  дії  (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що  підлягають  обговоренню,  інформацію  про   нормативно-правові засади діяльності;

3) перелік  та  умови  отримання  послуг,  що  надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4) порядок   складання,   подання   запиту   на   інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

5) інформацію   про  систему  обліку,  види  інформації,  яку зберігає розпорядник;

6) інформацію  про механізми чи процедури,  за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в  інший  спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

7) плани  проведення  та  порядок  денний   своїх   відкритих засідань;

8)  розташування  місць,  де  надаються  необхідні запитувачам форми і бланки установи;

9) загальні правила  роботи  установи,  правила  внутрішнього трудового розпорядку;

10) звіти,   в   тому   числі  щодо  задоволення  запитів  на інформацію;

11) інформацію про діяльність суб’єктів владних  повноважень, а саме про:

їхні місцезнаходження,   поштову   адресу,   номери   засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

прізвище, ім’я  та  по  батькові,  службові  номери   засобів зв’язку,   адреси  електронної  пошти  керівника  органу  та  його заступників,  а  також  керівників  структурних  та   регіональних підрозділів,   основні   функції   структурних   та   регіональних підрозділів,  крім  випадків,  коли  ці  відомості   належать   до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на  заміщення вакантних посад;       перелік та умови надання послуг,  форми і зразки  документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

перелік і   службові   номери  засобів  зв’язку  підприємств, установ та організацій,  що належать до сфери їх управління, та їх керівників,  крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації,  оперативно-розшукової або  контррозвідувальної діяльності;

порядок складання,  подання запиту на інформацію,  оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;      систему обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт владних повноважень;

12) іншу   інформацію   про   діяльність   суб’єктів  владних повноважень,  порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

2. Інформація,   передбачена  частиною  першою  цієї  статті, підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно,  але  не  пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.  У разі наявності у розпорядника інформації  офіційного  веб-сайту  така  інформація оприлюднюється  на  веб-сайті  із  зазначенням  дати  оприлюднення  документа і дати оновлення інформації.

3. Проекти   нормативно-правових   актів,   рішень    органів місцевого самоврядування,  розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих  днів  до  дати  їх розгляду з метою прийняття.

4. Невідкладному  оприлюдненню  підлягає  будь-яка інформація про факти,  що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

Стаття 16. Відповідальні особи з питань запитів на інформацію

1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи  з  питань  запитів  на інформацію розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання,  систематизацію, аналіз та контроль щодо  задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

2. Запит, що пройшов реєстрацію у встановленому розпорядником інформації порядку,  обробляється відповідальними особами з питань запитів на інформацію.

Стаття 17. Контроль за забезпеченням доступу   до публічної інформації

1. Парламентський  контроль  за  дотриманням  права людини на доступ до інформації  здійснюється  Уповноваженим  Верховної  Ради України  з  прав людини,  тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України.

2. Громадський  контроль  за   забезпеченням   розпорядниками  інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад,  громадськими  організаціями,  громадськими  радами, громадянами  особисто  шляхом  проведення  відповідних громадських  слухань, громадської експертизи тощо.

3. Державний   контроль   за   забезпеченням   розпорядниками інформації   доступу  до  інформації  здійснюється  відповідно  до закону.

Стаття 18. Реєстрація документів розпорядника інформації

1. Для  забезпечення  збереження  та  доступу  до   публічної  інформації   документи,   що   знаходяться   у  суб’єктів  владних  повноважень,  підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку, що має містити:

1) назву документа;

2) дату створення документа;

3) дату надходження документа;

4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

5) передбачену  законом  підставу  віднесення  інформації  до категорії з обмеженим доступом;

6) строк обмеження доступу до інформації,  у разі  якщо  вона віднесена до інформації з обмеженим доступом;

7) галузь;

8)  ключові слова;

9) тип,   носій  (текстовий  документ,  плівки,  відеозаписи, аудіозаписи тощо);

10) вид (нормативні акти, угоди, рішення,  протоколи,  звіти, прес-релізи);

11) проекти  рішень  (доповідні  записки,  звернення,  заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

12) форму та місце зберігання документа тощо.

2. Доступ  до  системи  обліку,  що  містить  інформацію  про документ,   що   знаходиться   у   суб’єкта  владних  повноважень, забезпечується шляхом:

1) оприлюднення на  офіційних  веб-сайтах  суб’єктів  владних повноважень  такої  інформації,  а  в разі їх відсутності- в інший прийнятний спосіб;

2) надання доступу до системи за запитами.

3. Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.

4. Розпорядники   інформації   несуть   відповідальність   за забезпечення доступу до системи обліку відповідно до закону.

       Розділ IV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАПИТОМ

Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію

1. Запит  на  інформацію  – це прохання особи до розпорядника  інформації надати  публічну  інформацію,  що  знаходиться  у  його володінні.

2. Запитувач  має право звернутися до розпорядника інформації із  запитом  на  інформацію  незалежно  від  того,  стосується  ця інформація  його  особисто  чи  ні,  без пояснення причини подання запиту.

3. Запит  на  інформацію   може   бути   індивідуальним   або колективним.  Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою,  факсом,  телефоном,  електронною поштою) на  вибір запитувача.

4. Письмовий запит подається в довільній формі.

5. Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача,  поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або  вид,  назву,  реквізити  чи зміст  документа,  щодо  якого зроблено запит,  якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. З  метою  спрощення процедури оформлення письмових запитів на  інформацію  особа  може  подавати  запит   шляхом   заповнення відповідних  форм  запитів  на  інформацію,  які  можна отримати в розпорядника інформації та на  офіційному  веб-сайті  відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

7. У разі якщо  з  поважних  причин  (інвалідність,  обмежені фізичні  можливості  тощо)  особа  не може подати письмовий запит,його  має  оформити  відповідальна  особа  з  питань  запитів   на інформацію,  обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію

1. Розпорядник інформації має надати відповідь  на  запит  на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

2. У  разі  якщо  запит  на інформацію стосується інформації, необхідної  для  захисту  життя  чи  свободи  особи,  щодо   стану довкілля,  якості  харчових продуктів і предметів побуту,  аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що  сталися  або  можуть  статись  і  загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше  48  годин  з  дня  отримання запиту.

3. Клопотання  про  термінове  опрацювання  запиту  має  бути обґрунтованим.

4. У разі  якщо  запит  стосується  надання  великого  обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  розпорядник  інформації  може  продовжити  строк  розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача  в письмовій  формі  не  пізніше  п’яти  робочих днів з дня отримання запиту.

Стаття 21. Плата за надання інформації

1. Інформація на запит надається безкоштовно.

2. У разі якщо задоволення запиту  на  інформацію  передбачає виготовлення  копій  документів  обсягом  більш  як  10  сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3. Розмір    фактичних    витрат   визначається   відповідним розпорядником на  копіювання  та  друк  в  межах  граничних  норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.  У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру  плати  за  копіювання  або  друк, інформація надається безкоштовно.

4. При  наданні  особі інформації про себе та інформації,  що становить суспільний інтерес,  плата  за  копіювання  та  друк  не стягується.

Стаття 22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

1. Розпорядник інформації має право відмовити  в  задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник   інформації  не  володіє  і  не  зобов’язаний відповідно  до  його  компетенції,  передбаченої   законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація,   що   запитується,   належить   до  категорії інформації з  обмеженим  доступом  відповідно  до  частини  другої статті 6 цього Закону;

3) особа,   яка  подала  запит  на  інформацію,  не  оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати,  пов’язані з копіюванням або друком;

4) не  дотримано вимог до запиту на інформацію,  передбачених частиною п’ятою статті 19 цього Закону.

2. Відповідь розпорядника інформації про  те, що  інформація може  бути  одержана запитувачем із загальнодоступних джерел,  або відповідь не по суті запиту вважається  неправомірною  відмовою  в наданні інформації.

3. Розпорядник   інформації, який  не  володіє  запитуваною інформацією,  але якому  за  статусом  або  характером  діяльності відомо або  має  бути  відомо,  хто  нею  володіє,  зобов’язаний направити  цей   запит належному розпоряднику   з   одночасним повідомленням  про  це  запитувача.  У  такому  разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня  отримання  запиту належним розпорядником.

4. У  відмові  в  задоволенні  запиту  на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище,   ім’я,   по   батькові   та    посаду    особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

5. Відмова в задоволенні запиту  на  інформацію  надається  в письмовий формі.

6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в  разі,  якщо  запитувана  інформація  не  може  бути  надана для ознайомлення в передбачені цим  Законом  строки  у  разі  настання обставин  непереборної сили.  Рішення про відстрочку доводиться до відома  запитувача  у  письмовій  формі  з  роз’ясненням   порядку оскарження прийнятого рішення.

7. У   рішенні   про   відстрочку  в  задоволенні  запиту  на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище,   ім’я,   по   батькові   та    посаду    особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв’язку з якими запит  на  інформацію  не  може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

        Розділ V. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

1. Рішення,  дії чи  бездіяльність  розпорядників  інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання   розпорядниками  обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші   рішення,   дії   чи   бездіяльність   розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

3. Оскарження  рішень,  дій  чи  бездіяльності  розпорядників інформації    до   суду   здійснюється   відповідно   до   Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства  про доступ до публічної інформації

1. Відповідальність  за порушення законодавства про доступ до публічної  інформації  несуть  особи,  винні  у   вчиненні   таких порушень:

1) ненадання відповіді на запит;

2) ненадання інформації на запит;

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4) неоприлюднення  інформації  відповідно  до статті 15 цього Закону;

5) надання  або  оприлюднення  недостовірної,  неточної   або неповної інформації;

6) несвоєчасне надання інформації;

7) необґрунтоване   віднесення  інформації  до  інформації  з обмеженим доступом;

8)  нездійснення реєстрації документів;

9) навмисне   приховування   або   знищення   інформації   чи документів.

2. Особи,  на  думку  яких  їхні  права  та  законні інтереси порушені розпорядниками інформації,  мають право на  відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

                    Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через три  місяці  з  дня  його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у  Кодексі  України  про  адміністративні   правопорушення (  80731-10,  80732-10  ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):  у статті 212-3:

частину  першу  після  слів  “Про  інформацію”  (  2657-12  ) доповнити словами “Про доступ до публічної інформації”;

примітку викласти в такій редакції:

“Примітка. Особи, визначені в примітці до статті 212-26 цього Кодексу, притягаються до відповідальності за  діяння,  передбачені даною статтею, згідно із статтею 212-26?;

частину  першу  статті  212-26  після  слів  “Про інформацію” (   2657-12  )   доповнити   словами  “Про  доступ  до  публічної інформації”;

2) у назві  та  абзаці  першому  частини  першої  статті  330 Кримінального кодексу  України  ( 2341-14  ) (Відомості Верховної Ради України,  2001 р.,  N 25-26,  ст. 131) слова “яка є власністю держави” замінити словами “яка знаходиться у володінні держави”;

3) частину    десяту    статті    9   Закону   України   “Про оперативно-розшукову діяльність” (2135-12 ) (Відомості  Верховної Ради України,  1992 р.,  N 22,  ст.  303;  2000 р.,  N 10, ст. 79) доповнити    двома  реченнями   такого   змісту: “Забороняється оприлюднювати або надавати зібрані відомості,  а також  інформацію щодо  проведення   або непроведення   стосовно   певної   особи оперативно-розшукової   діяльності   до   прийняття   рішення   за  результатами  такої  діяльності.  Питання оприлюднення або надання такої інформації після прийняття рішення регулюється законом”;

4) статтю    9   Закону   України   “Про   контррозвідувальну  діяльність” ( 374-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N  12,  ст.  89) доповнити реченням такого змісту:  “Забороняється оприлюднювати або надавати (розголошувати)  зібрані  відомості,  а також  інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи  контррозвідувальної  діяльності  та  заходів  до  прийняття рішення за результатами такої діяльності або заходів”;

5) статтю  13  Закону  України “Про авторське право і суміжні права” ( 3792-12 ) (Відомості Верховної  Ради  України,  2001  р., N 43, ст. 214) доповнити частиною п’ятою такого змісту:

“5. Зазначені    положення    не   поширюються   на   випадки оприлюднення чи надання інформації на підставі Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

4. Кабінету  Міністрів  України  у  двомісячний  строк  з дня набрання чинності цим Законом:

затвердити граничні норми  витрат  на  копіювання  або  друк, передбачені статтею 21 цього Закону;

внести на  розгляд  Верховної Ради України законопроекти щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із  цим Законом;

забезпечити приведення    органами    виконавчої   влади   їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

Оплата

 за виконані роботи по

 поточному ремонту і наданих послугах

в установах освіти

  за січень – лютий  2012р.

№п/п Оплата            Сума  Вид робіт

 

1 лютий

261,78

Заміна трифазного електролічильника прямого вмикання

Березець, Н.Село ЗОШ

2 лютий

5904,00

Поточний ремонт автомобіля
3 лютий

1200,00

Перевірка технічного стану дорожніх транспортних засобів
4 лютий

8159,09

Поточний ремонт системи опалення Комарно ЗОШ
5 лютий

17990,67

Налагодження КВПіА котелень шкіл освіти
6 лютий

3395,00

Поточний ремонт автобусів
лютий

20536,00

Поточний ремонт автобусів
   

57 446,54

 

Оплата

 за придбані відділом освіти

товари

    за  січень – лютий  2012р.

№п/п     Сума     Назва товару

 

1

20741,50

Пальне
2

6998,75

Госптовари
3

6610,80

Госптовари
4

1359,90

Госптовари
5

341,95

Госптовари
6

144,00

Автомастило
7

994,00

ББЖ
8

315,00

Авто мастило
9

11944,50

Пальне
10

1739,25

Канцтовари
 

51 189,65

 

 

Гіпс будівельний (5кг)  – 7,50грн. ;             закуплено – 10кг

Чаша Генуя VT (шт.) – 630.00грн.;              закуплено  7шт

Лак ПФ -170 (2,8кг) – 71,00грн.;                  закуплено 5,6кг

Фарба біла  (2,8кг) – 65,00грн.;                    закуплено 5банок

Пласкогубці (шт.) – 39,00грн.;                      закуплено 2шт

Фуга Церезіт сіра (2кг) – 21,00грн.;             закуплено 2кг

Цвяхи  (1кг) – 18,40грн.;                                закуплено 1кг

Бензин А – 95 (1л) – 10,10грн.;                     закуплено 745л

Дизпаливо (1л) – 9,50грн.;                             закуплено2570 л

Папір А4 (1пач.) – 40,00грн.;                         закуплено 9пач.

Автошини (1шт.) – 849,00грн.;                      закуплено 6шт.

Цемент (1 кг) – 1,08грн.;                                закуплено 150кг

Вапно (1кг) – 1,30грн.;                                   закуплено 65кг

Дошка хвойна (1м3) – 830,00грн.;                 закуплено 16,9м3 ( в 2011р)

Лист оцинк. (1 лист) – 102,00грн.;                закуплено 45листів ( в 2011р)


Перспективне двотижневе меню

1 тиждень

2 тиждень

1 день

1 день

макарони з маслом 150/7 гр 1,20 грн. Каша гречана 150 гр 1,80 грн.
Ковбаса молочна 50 гр 2,50 грн. Тефтелі з соусом 40 гр 2,40 грн.
Капуста квашена 40 гр 0,50 грн. хліб 2/15 гр 0,30 грн.
хліб 2/15 гр 0,30 грн. чай 200 гр 0,50 грн.
чай 200 гр 0,50 грн. 5,00 грн.

5,00 грн.

2 день

2 день

Суп овочевий 250 гр 1,70 грн. Борщ 250 гр 1,70 грн.
Хліб 2 / 15 гр 0,30 грн. Булки з часником 2/80 гр 2,50 грн.
Котлета говяжа 50 гр 2,50 грн. Кавовий напій 200 гр 0,80 грн.
Чай 200 гр 0,50 грн. 5,00 грн.
5,00 грн.

3 день

3 день

Овочеве рагу 200 гр 3,50 грн. макарони з маслом 150/7 гр 1,20 грн.
Хліб 2/15 гр 0,30 грн. Огірок квашений 50 гр 0,50 грн.
Кава з молоком 200 гр 1,20 грн. Печінкова котлета 50 гр 2,50 грн.
5,00 грн. хліб 2/15 гр 0,30 грн.
чай 200 гр 0,50 грн.

4 день

4 день

макарони з маслом 150/7 гр 1,20 грн. Картопляне пюре з підливою 150/50 гр 1,40 грн.
Капуста квашена 40 гр 0,50 грн. Котлета говяжа 50 гр 2,50 грн.
Котлета говяжа 50 гр 2,50 грн. хліб 2/15 гр 0,30 грн.
хліб 2/15 гр 0,30 грн. Кавовий напиток 200 гр 0,80 грн.
чай 200 гр 0,50 грн. 5,00 грн.

5,00 грн.

5 день

5 день

Вареники картопляні з маслом 150/7 гр 3,20 грн. Оладки 150 гр 2,20 грн.
Хліб 2/15 гр 0,30 грн. Варення 30 гр 0,30 грн.
Какао 200 гр 1,50 грн. Сік 200 гр 2,50 грн.
5,00 грн. 5,00 грн.

Оплата
за виконані роботи по
поточному та капітальному ремонтах і наданих послугах
в установах освіти (КЕКВ 1134,2133)  за 2011 рік

№п/п

Оплата

           Сума 

Вид робіт

 

1

Січень

20219,00

Поточний ремонт автобусів

Лютий

20815,00

Поточний ремонт автобусів

2

Лютий

1065,00

Допуск до робіт в охоронній зоні електромереж Завидовичі НВК

Березень

779,16

Допуск до робіт в охоронній зоні електромереж Галичанівській ЗОШ

Березень

1046,00

Виконані роботи по заміні лічильника Переможне ЗОШ

Березень

11764,00

Виконані роботи по переносу лінії в Завидовичі НВК

3

Лютий

4400,00

Поточний ремонт автомобіля

Березень

1215,50

Поточний ремонт автомобіля

Березень

982,00

Поточний ремонт автомобіля

4

Березень

6651,60

Поточний ремонт заміни вікон ЗОШ №3

5

Березень

2281,22

Т/О системи опалення Милятин ЗОШ

Березень

1279,18

Т/О системи опалення Братковичі ЗОШ

Березень

1129,96

Т/О системи опалення Путятичі ЗОШ

6

квітень

   3533,40

Поточний ремонт автобусів

квітень

 13979,00

Поточний ремонт автобусів

7

квітень

   3569,00

Підключення та демонтаж лінії

ЗОШ №2

квітень

283,67

Зняття,повірка, та ін. лічильника Добряни ЗОШ

квітень

590,16

Допуск до робіт в охоронній зоні ЗОШ №2

8

травень

1992,00

Перевірка вентиляційних каналів шкіл освіти

9

травень

4990,00

Поточний ремонт системи опалення кор.. №2 Мшанської ЗОШ

10

травень

4979,45

Ремонт вузлів водопостачання Великолюбінської ЗОШ

11

травень

1394,00

Виготовлення вивісок відділу освіти

12

травень

21840,00

Капітальний ремонт приміщень Керницької НВК

13

травень

30186,00

Капітальний ремонт фасаду ЗОШ №2

14

травень

   1635,00

Поточний ремонт автобусів

15

травень

2976,00

Поточний ремонт по підключенню лічильника Городок МАМ

16

червень

7704,56

т/о системи опалення Добряни ЗОШ

17

червень

2500,00

Гідрогеологічний висновок про можливість організації водопостачання та водовідведення для ЗОШ с.Суховоля

18

червень

36021,60

Розроблення містобудівного обґрунтування будівництва ЗОШ с.Суховоля

19

червень

17000,00

Технічні висновки про інженерно-геологічні роботи по будівництву ЗОШ с.Суховоля

20

червень

4072,00

Поточний ремонт приміщення ЗОШ №2

21

серпень

7921,00

Поточний ремонт автобуса

серпень

18968,00

Поточний ремонт автобуса

22

липень

   139,90

Заміна лічильника Галичани ЗОШ

липень

192,29

Заміна лічильника Комарно ЗОШ

липень

1567,32

Послуги по підготовці та видачі техумов приєднання Суховільської ЗОШ

23

липень

26180,00

Перевіз щебеню та піску в школи освіти

24

липень

9074,40

Поточний ремонт по заміні вікон та дверей ЗОШ №2

25

липень

21993,71

Поточний ремонт приміщень Керницького НВК

26

серпень

4340,00

Перевіз піску та щебеню в школи

27

серпень

445,70

Попередні техумови на газопостачання котельні Суховоля ЗОШ

28

серпень

1003,80

Оренда автокрана

29

серпень

5391,36

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

30

серпень

18783,40

Поточний ремонт В.Любінь ЗОШ

31

серпень

8975,74

Поточний ремонт по заміні вікон ЗОШ №3

32

серпень

1166,00

Поточний ремонт водонапірної вежі Галичани ЗОШ

33

серпень

1140,00

Послуги по струганню дошки

34

серпень

883,14

Послуги за оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні ЗОШ №2

серпень

1444,00

Послуги за роботи по заміні повітряного вводу Шоломиничі ЗОШ

вересень

718,91

Послуги по підготовці та видачі техумов ЗОШ №3

вересень

182,94

Заміна лічильника в Повітно ЗОШ

35

вересень

49989,00

Капітальний ремонт фасаду НВК №2 ЗОШ-гімназії

36

вересень

40602,72

Поточний ремонт системи опалення ЗОШ №3

37

вересень

13370,00

Поточний ремонт НВК №2 ЗОШ-гімназії

38

жовтень

4002,00

Поточний ремонт автобуса

676,20

Поточний ремонт автобуса

13288,00

Поточний ремонт автобуса

39

жовтень

858,00

Послуги по перевезенню вугілля

40

Жовтень

4343,00

Поточний ремонт по заміні вікон Повітно ЗОШ

41

жовтень

4963,68

Навчання кочегарів

42

жовтень

12776,00

Повірка лічильників

43

жовтень

9998,23

Гідрохімічне очищення котлів Мшана ЗОШ

9998,23

Гідрохімічне очищення котлів ГНВК №2 ЗОШ Іст –гімназії

44

жовтень

6036,89

Поточний ремонт котельні

45

жовтень

26853,00

Капітальний ремонт фасаду ГНВК №2 ЗОШ Іст –гімназії кор. №1

46

жовтень

900,00

Експертиза проекту кап. ремонт фасаду ГНВК №2 ЗОШ Іст –гімназії кор.. №2

47

листопад

1200,00

Проект на ел.монтаж. роб повик.техумов ЗОШ №3

48

листопад

7158,58

т/о котелень установ відділу освіти

49

листопад

12495,72

Вик. роб. з інвентариз. земель м.Комарно

50

листопад

3973,00

3090,00

Поточний ремонт автобуса

Поточний ремонт автобуса

51

листопад

1339,68

Екс. оц. дод. зах. газових печей установ освіти

52

листопад

1290,06

Екс. оц. дод. зах. вбуд. і добуд. котелень установ освіти

53

листопад

1091,59

Екс. оц. дод. зах. окремостоячих котелень установ освіти

54

листопад

547,84

Проведення параметризації три фаз. ліч.

55

листопад

768,00

Поточний ремонт ЗОШ №4

56

листопад

6904,00

Послуги по перевезенню щебеню та піску

57

листопад

22672,00

Поточний ремонт Керницького НВК

58

листопад

15742,12

Поточний ремонт заміни вікон Градівської ЗОШ

59

листопад

31855,12

Поточний ремонт В.Любінь ЗОШ

60

листопад

6113,60

Поточний ремонт паливної Кліцко ЗОШ

61

листопад

565,00

Технагляд за кап. рем. фасаду Городоцького НВК №2 ЗОШ Іст.-гімназії  кор. №2

62

листопад

35296,90

Кап. рем. фасаду Городоцького НВК №2 ЗОШ Іст.-гімназії  кор. №2

63

Грудень

2422,83

Техн. обслуг. паливної ЗОШ №3

Грудень

2325,92

Техн. обслуг. паливної Мшана ЗОШ

64

грудень

1591,20

Сервісне обслуг. котельні Мавковичі НВК

грудень

1591,20

Сервісне обслуг. котельні Переможне ЗОШ

грудень

1591,20

Сервісне обслуг. котельні В.Любінь ЗОШ

грудень

1591,20

Сервісне обслуг. котельні Родатичі ЗОШ

грудень

1591,20

Сервісне обслуг. котельні Керниця НВК

65

грудень

2767,74

Тех. обслугов. системи опалення Путятичі ЗОШ

66

грудень

7358,10

Тех. обслугов. котельні  Путятичі ЗОШ

67

Січень-грудень

26000,00

Послуги зв’язку

762973,82

Оплата

 за придбані відділом освіти Городоцької райдержадміністрації товари(КЕКВ 1131,2110)    за  2011р.

№п/п

 КЕКВ

Сума,

грн

        Школа

   Назва товару

1

1131

2486,00

Лісновичі ЗОШ

Дверний блок

2

1131

915,00

Мавковичі НВК

Бойлер,фільтр

3

1131

240,00

Лісновичі ЗОШ

Кран для мийки

4.

1131

89,00

Галичани ЗОШ

ПЗВ 40А

5

1131

755,00

ЗОШ №5

Авто товари

6

1131

3459,00

Дубаневичі ЗОШ

Госптовари

7

1131

3316,82

ЗОШ №2

Компютор

8

1131

3316,82

ЗОШ №3

Компютор

9

1131

3316,82

ЗОШ №4

Компютор

10

1131

3316,82

ЗОШ №5

Компютор

11

1131

2840,20

Переможне ЗОШ

Госптовари

12

1131

1580,00

Дубаневичі ЗОШ

Госптовари

13

1131

520,00

ЗОШ №3

Товари

14

1131

605,10

школи

Госптовари

15

1131

694,00

школи

Електротовари

16

1131

4050,00

школи

Цемент

17

1131

4575,98

ЗОШ №2

Госптовари

18

1131

4683,00

Керниця НВК

Жалюзі

19

1131

6637,00

М-т к-т

Книги

20

1131

1280,82

ЗОШ №3

Автозапчастини

21

1131

114,00

ЗОШ №2

Автозапчастина

22

1131

1900,00

М-т к-т

Папір ксерокс

23

1131

2799,91

ЗОШ №5

Посуд

24

1131

2627,00

ЗОШ №3

Госптовари

25

1131

1360,00

ЗОШ №3

Госптовари

26

1131

592,00

Вишня ЗОШ

Футбольна сітка

27

1131

500,00

Керниця НВК

Медикаменти

28

1131

235,00

Керниця НВК

Печатка

29

1131

220,50

Завидовичі НВН

Госптовари

30

1131

2242,00

Мшана ЗОШ

Госптовари

31

1131

3654,00

Дроздовичі ЗОШ

Госптовари

32

1131

1440,00

М-т к-т

Автошини

33

1131

284,55

ЗОШ №2

Госптовари

34

1131

2525,50

 школи

Госптовари

35

1131

407,50

 школи

Госптовари

36

1131

8243,00

школи

Госптовари

37

1131

3361,00

Галичани ЗОШ

Лінолеум

38

1131

6523,00

Керниця НВК

Килими

39

1131

39399,75

Керниця НВК

Товари для НВК

40

2110

5400,00

Керниця НВК

Килим, пральна машина

41

2110

2963,00

Керниця НВК

Плита електрична

42

1131

430,20

школи

Електротовари

43

1131

893,50

школи

Госптовари

44

1131

1055,73

школи

Госптовари

45

1131

5857,00

ЗОШ №2

Металопластикові конструкції

46

1131

1020,00

ЗОШ №2

Лист оцинков.

47

1131

17059,50

Мшана ЗОШ

Вікна ПВХ

48

1131

2528,00

Долиняни ЗОШ

Щебінь, пісок

49

1131

1017,50

ЗОШ №2

Госптовари

50

1131

4548,00

Долиняни ЗОШ

Госптовари

51

1131

270,10

школи

Госптовари

52

1131

2673,75

ПереможнеЗОШ

Госптовари

53

1131

1995,15

Комарно МАМ

Госптовари

54

1131

1094,00

Комарно МАМ

Госптовари

55

1131

999,00

ЗОШ №4

Авто товари

56

1131

1310,00

 школи

Електовари

57

1131

2989,00

школи

Дизпаливо

58

1131

4482,86

ЗОШ №2

Металопластикові конструкції

59

1131

1066,00

Родатичі ЗОШ

Госптовари

60

1131

2997,20

Кліцко О.Й.

Госптовари

61

1131

580,00

Милятин ЗОШ

Госптовари

62

1131

187,30

Бучали ЗОШ

Госптовари

63

1131

4993,85

Завидовичі НВК

Комптехніка

64

1131

14353,57

Школи

Передплата газет та журналів

65

1131

1050,00

школи

Насос, крани та ін

66

1131

809,00

ЗОШ №5

Авто товари

67

1131

381,00

школи

Госптовари

68

1131

455,00

школи

Госптовари

69

1131

270,00

школи

Замок вр.

70

1131

1780,00

ЗОШ №2

Госптовари

71

1131

2519,00

ЗОШ №3

Госптовари

72

1131

390,00

Керниця НВК

Госптовари

73

1131

1122,00

Дроздовичі ЗОШ

Цемент

74

1131

820,00

школи

Електротовари

75

1131

118,00

школи

Госптовари

76

1131

72,00

М-т к-т

Книги

77

1131

60,00

М-т к-т

Книги

78

1131

355,00

М-т к-т

Книги

79

1131

623,70

Грімно ЗОШ

Крокви

80

1131

9446,16

школи

Посуд

81

1131

7700,00

Бучали ЗОШ

Блоки

82

1131

1927,00

М-т к-т

Книги

83

1131

1648,00

ц/б

Жалюзі

84

1131

786,00

М-т к-т

Книги

85

1131

305,50

Чуловичі ЗОШ

Госптовари

86

1131

200,00

Веч.шк.

Канцтовари

87

2110

2641,00

Керниця НВК

Гідрофер

88

2110

2641,00

Градівка ЗОШ

Гідрофе

89

1131

500,00

Комарно МАМ

сувеніри

90

1131

1600,95

Татаринів НВК

госптовари

91

1131

2982,60

Городок МАМ

госптовари

91

1131

1284,00

Мильчиці ЗОШ

госптовари

92

1131

2525,00

Завидовичі НВК

госптовари

93

1131

9998,20

Грімне ЗОШ

Металопластикові вікна

94

1131

3500,00

Сухо воля ЗОШ

Шомотка

95

1131

2512,00

Повітно ЗОШ

Госптовари

96

1131

451,00

Мшана ЗОШ

Госптовари

97

1131

2280,00

Бірче ЗОШ

Блоки

98

1131

1136,35

Бірче ЗОШ

Госптовари

99

1131

553,00

ЗОШ №2

Госптовари

100

19948,80

 ц/о

Бензин

101

136,00

 ц/о

Госптовари

102

5551,50

Дубаневичі ЗОШ

Госптовари

103

6120,00

Повітно ЗОШ

Шлакоблоки

104

1020,00

Бірче ЗОШ

Пісок

105

892,50

Чуловичі ЗОШ

Пісок

106

969,00

Бучали ЗОШ

Пісок

107

952,00

Повітно ЗОШ

Пісок

108

850,00

Гра дівка ЗОШ

Пісок

109

1020,00

Чуловичі ЗОШ

Пісок

110

5200,95

ТулиголовиЗОШ

Госптовари

111

8655,94

Бучали ЗОШ

Госптовари

112

805,50

Вовчухи ЗОШ

Госптовари

113

530,00

Лісновичі ЗОШ

Госптовари

114

8523,40

ЗОШ №3

Госптовари

115

2398,53

Бірче ЗОШ

Госптовари

116

2720,00

ЗОШ №4

Дошка обрізна

117

14300,00

Мильниці ЗОШ

Котел

118

11449,00

ЗОШ №3

Котел, тепло вентилятор

119

1199,00

Мшана ЗОШ

Бойлер

120

2595,00

Лісновичі ЗОШ

Холодильник

121

4047,60

Бучали ЗОШ

Госптовари

122

3074,20

Комарно МАМ

Госптовари

123

862,80

ПереможнеЗОШ

Госптовари

124

3670,25

ПереможнеЗОШ

Госптовари

125

3745,00

Порічне ЗОШ

Госптовари

126

4030,50

Н.Село ЗОШ

Госптовари

127

7455,36

Угри НВК

Госптовари

128

658,00

Градівка ЗОШ

Електротовари

129

5551,50

Дубаневичі ЗОШ

Госптовари

130

7219,88

Н.Село ЗОШ

Госптовари

131

9382,20

Чуловичі ЗОШ

Госптовари

132

1348,00

Тучапи ЗОШ

Госптовари

133

1844,00

Н.Село ЗОШ

Госптовари

134

10885,00

ЗОШ №3

Госптовари

135

1055,42

Вишня ЗОШ

Пісок

136

1020,00

Дубаневичі ЗОШ

Пісок

137

1062,50

Вишня ЗОШ

Пісок

138

969,00

Повітно ЗОШ

Пісок

139

952,00

Бірче ЗОШ

Пісок

140

935,00

Долиняни ЗОШ

Пісок

141

39975,00

ц/о

Пальне

142

576,00

ЗОШ №5

Авто товари

143

1201,20

Мавковичі НВК

Госптовари

144

1372,00

Чуловичі ЗОШ

Щебінь

145

1092,70

ШоломиничіЗОШ

Електротовари

146

1927,00

ШоломиничіЗОШ

Електротовари

147

4725,00

школи

Крейда

148

5903,00

Угри НВК

Госптовари

149

397,60

Угри НВК

Госптовари

150

6731,00

школи

Госптовари

151

670,50

школи

Госптовари

152

934,50

ЗОШ №3

Госптовари

153

1403,40

Повітно ЗОШ

Госптовари

154

3152,00

Повітно ЗОШ

Госптовари

155

890,30

школи

Госптовари

156

670,00

Стоділки ЗОШ

Госптовари

157

1166,00

школи

Госптовари

158

1354,00

ЗОШ №2

Госптовари

159

2226,50

Завидовичі НВК

Госптовари

160

2440,30

Повітно ЗОШ

Госптовари

161

4861,40

Родатичі ЗОШ

Госптовари

162

822,35

Дроздовичі ЗОШ

Госптовари

163

746,00

Бартатів ЗОШ

Госптовари

164

1170,05

Городок МАМ

Госптовари

165

742,35

Городок МАМ

Госптовари

166

289,20

Бірче ЗОШ

Госптовари

167

678,45

Бучали ЗОШ

Госптовари

168

1031,21

Порічне ЗОШ

Госптовари

169

1917,31

Коропуж ЗОШ

Госптовари

170

514,50

ЗОШ №4

Госптовари

171

243,25

ЗОШ №4

Госптовари

172

1541,85

ЗОШ №4

Госптовари

173

2267,80

Бучали ЗОШ

Госптовари

174

3303,05

ШоломиничіЗОШ

Госптовари

175

95,70

Березець ЗОШ

Госптовари

176

1767,75

Н.Село ЗОШ

Госптовари

177

6594,30

Тулиголови ЗОШ

Госптовари

178

1932,35

школи

Госптовари

179

943,50

Бучали ЗОШ

Пісок

180

1414,00

Повітно ЗОШ

Щебінь

181

1428,00

Дубаневичі ЗОШ

Щебінь

182

781,00

ЗОШ №3

Автотовари

183

2519,80

Вишня ЗОШ

Госптовари

184

12000,00

М-т к-т

Меблі

185

1375,00

ЗОШ №2

Госптовари

186

2085,00

ЗОШ №2

Меблі

187

1926,85

Комарно МАМ

Килимове покриття

188

3500,00

Комарно МАМ

Художматеріали

189

1680,00

школи

Бладідас,хлор. вапно

190

600,00

ЗОШ №3

М’ячі

191

1250,00

ЗОШ №5

Драбина

192

850,00

Городок МАМ

Госптовари

193

900,00

Городок МАМ

Госптовари

194

159,00

Добряни ЗОШ

Госптовари

195

390,00

ЗОШ №5

Госптовари

196

906,00

Галичани ЗОШ

Госптовари

197

1432,00

Дроздовичі ЗОШ

Госптовари

198

2210,00

ЗОШ №3

Госптовари

199

2013,30

Повітно ЗОШ

Госптовари

200

8960,50

Повітно ЗОШ

Госптовари

201

4225,00

Добряни ЗОШ

Госптовари

202

1016,20

Бучали ЗОШ

Госптовари

203

519,75

ЗОШ №4

Госптовари

204

11141,45

Бірче ЗОШ

Госптовари

205

13322,40

Вишня ЗОШ

Госптовари

206

1000,00

ВишняЗОШ

Госптовари

207

832,00

Вишня ЗОШ

Госптовари

208

1029,00

Вишня ЗОШ

Госптовари

209

2720,00

Бучали ЗОШ

Шлакоблоки

210

3264,00

Заверещиця ЗОШ

Шлакоблоки

211

4896,00

Завидовичі НВК

Плитка тротуарна

212

2986,20

Градівка ЗОШ

Електротовари

213

1173,50

ЗОШ №3

Госптовари

214

620,00

Н.Село ЗОШ

Футб. Сітка

215

996,00

ЗОШ №5

Авто товари

216

333,89

школи

Електрокабель

217

312,00

Градівка ЗОШ

Фарба

218

242,00

школи

Госптовари

219

222,60

Комарно  ЗОШ

Госптовари

220

15563,45

школи

Госптовари

221

25129,80

школи

Шкільна документація

222

450,00

Заверещиця ЗОШ

Лічильник

223

7648,00

ЗОШ №5

Авто товари

224

15435,22

Коропуж

Вікна металопл.

225

34742,00

Школи

Вугілля

226

12192,00

ЗОШ №5

Авто товари

227

1000,00

ЗОШ№2,3,4,5

Медикаменти

228

28169,70

школи

Пальне

229

990,00

Комарно МАМ

Бісер

230

7056,00

Долиняни ЗОШ

Покриття для підлоги

231

4147,79

Градівка ЗОШ

Електротовари

232

2040,00

Заверещиця ЗОШ

Шлакоблоки

233

1503,17

школи

Ремкомплект

234

840,00

школи

Лічильник

235

730,00

ЗОШ №5

Авто товари

236

10820,00

М-т к-т

Меблі

237

9027,00

Мильчиці ЗОШ

Насос

238

3670,00

школи

Бензокосилки

239

2300,00

школи

Газонокосарка

240

1800,00

Дубаневичі ЗОШ

Домашній кінотеатр

241

1480,00

Путятичі ЗОШ

Вбиральня деревяна

242

12100,00

школи

Цистерни

243

19782,30

Комарно ЗОШ

Котел газовий

244

2987,50

Повітно ЗОШ

Лічильник

245

2390,00

Підзвіринець ЗОШ

Насос

246

1560,00

В.Любінь ЗОШ

Насосна станція

247

2676,00

Склад

Насосна ст.(гідросфер)

248

813,00

школи

Госптовари

249

786,30

ЗОШ №3

Автозапчастини

250

207,00

школи

Госптовари

251

197,00

Чуловичі ЗОШ

Госптовари

252

198,00

Підзвіринець ЗОШ

Автокамери

253

525,00

школи

Госптовари

254

389,00

ЗОШ №3

Госптовари

255

814,00

ЗОШ №3

Госптовари

256

1074,00

Лісновичі ЗОШ

Госптовари

257

1462,00

Градівка ЗОШ

Госптовари

258

2630,00

Завидовичі НВК

Госптовари

259

2100,00

Родатичі ЗОШ

Госптовари

260

1812,00

Заверещиця ЗОШ

Посуд

261

1536,00

школи

Сантехніка

262

1102,35

школи

Госптовари

263

511,65

ЗОШ №5

Госптовари

264

215,40

ЗОШ №5

Госптовари

265

625,00

ЗОШ №3

Госптовари

266

377,00

ЗОШ №3

Госптовари

267

1305,00

Бучали ЗОШ

Щебінь

268

2970,00

Завидовичі НВК

Щебінь

269

1624,00

Вишня ЗОШ

Щебінь

270

1350,00

Вишня ЗОШ

Відсів

271

1421,00

Завидовичі НВК

Щебінь

272

594,50

Повітно ЗОШ

Щебінь

273

1537,00

Вишня ЗОШ

Щебінь

274

1421,00

Дроздовичі ЗОШ

Щебінь

275

1000,00

Дроздовичі ЗОШ

Пісок

276

1020,00

Завидовичі НВК

Пісок

277

1020,00

Вишня ЗОШ

Пісок

278

1080,00

Бучали ЗОШ

Пісок

279

204,70

Комарно ЗОШ

Госптовари

280

3157,50

Чуловичі ЗОШ

Госптовари

281

135,70

Катериничі ЗОШ

Госптовари

282

308,70

Бірче  ЗОШ

Госптовари

283

167,05

Бучали ЗОШ

Госптовари

284

540,50

Татарині ЗОШ

Госптовари

285

373,65

Нове Село ЗОШ

Госптовари

286

501,80

Бучали ЗОШ

Госптовари

287

175,10

Комарно ЗОШ

Госптовари

288

1035,00

Завидовичі НВК

Госптовари

289

3781,58

Тулиголови ЗОШ

Госптовари

290

1293,00

ЗОШ №4

Госптовари

291

406,25

ЗОШ №4

Госптовари

292

355,30

Нове Село ЗОШ

Госптовари

293

2385,60

Тулиголови ЗОШ

Госптовари

294

758,00

М-т к-т

Автозапчастини

295

22950,50

школи

Дизпаливо

296

88,00

логопеди

Матеріали

297

122,00

логопеди

Матеріали

298

278,50

логопеди

Канцтовари

299

152,50

Родатичі ЗОШ

Електротовари

300

270,00

ЗОШ №5

Госптовари

301

1661,66

Родатичі ЗОШ

Госптовари

302

4250,41

школи

Госптовари

303

9051,04

Родатичі ЗОШ

Госптовари

304

62600,00

школи

Подарунки

305

9192,00

Школи

Атестати та свідоцтва

1040563,47

Залишити відповідь