З А К О Н У К Р А Ї Н И “Про відпустки”

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 2, ст. 4 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 505/96-вр від 15.11.96, ВВР, 1997, N 2, ст. 5 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2073-III ( 2073-14 ) від 02.11.2000, ВВР, 2000, N 51-52, ст.449 )

( У тексті Закону слова “заклади освіти” в усіх відмінках
замінено словами “навчальні заклади” у відповідному
відмінку згідно із Законом N 2073-III ( 2073-14 ) від
02.11.2000 )

Цей Закон встановлює державні гарантії права на відпустки,
визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для
відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для
виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та
інтересів, всебічного розвитку особи.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про відпустки

Державні гарантії та відносини, пов’язані з відпусткою,
регулюються Конституцією України ( 254к/96-вр ), цим Законом,
Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), іншими законами та
нормативно-правовими актами України. Продовжувати читання З А К О Н У К Р А Ї Н И “Про відпустки”

Закон України “Про освіту”

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про освіту

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законо >>>>>

Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 8 серпня 2007 р. № 1019

м. Київ

Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок ліцензування освітніх послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. N 1380 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 36, ст. 1946).

3. Пункт 53 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1212), виключити.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2007 року.

Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 серпня 2007 р. 1019

ПОРЯДОК

ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

Загальні питання

1. Цей Порядок, що розроблений відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про професійно-технічну освіту” і “Про вищу освіту”, встановлює загальні вимоги до ліцензування діяльності з надання освітніх послуг та визначає процедуру самооцінки спроможності суб’єктів освітньої діяльності щодо надання освітніх послуг, проведення ліцензійної експертизи, прийняття рішень та їх оформлення, видачі і переоформлення ліцензій, видачі їх дублікатів, а також прийняття рішень про обмеження діяльності суб’єктів у сфері освіти. Продовжувати читання Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг